متن آهنگ آخر همان رفت که نباید میرفت از حمید هیراد

متن آهنگ آخر همان رفت که نباید میرفت از حمید هیراد

آرام جان از عشقـــمــان چیـزی نمـانـــده

دوری تو جان مرا به لب رسـانده

بی آشــیــــان از غم تو ویرانـــم

در ایــن هوا بغــضــــی پر از تکــــرارم

در ایــــن هوا بغـــضــــی پر از تکرارم

〰️〰️〰️〰️

آرام جانـم میرود از سینــــه جانـم میـبـرد

آتـش و خاکـــســتـــر شدم آخر نمــانــــدی

باران عذابــــم میـدهد دریــا عذابــــم میـدهد

از ماه تنـهـا تر شدم آخر نمــــانــدی

آرام جانـــم میـرود از سیــــنـــه جانـــم میبــــرد

〰️〰️〰️〰️

آتـــش و خاکـسـتـــر شدم آخـــر نمــاندی

باران عذابــــم میـــدهــد دریـــا عذابــــم میـــدهــد

از ماه تنــــهـــا تر شدم آخـر نمـــانــدی

آخـــر همـــان شد که نبــــاید میشد آه

آخـر همــــان رفـت که نبــایــد میرفـت

〰️〰️〰️〰️

بی آشــیــــان از غم تو ویــــرانم

در ایـــن هوا بغـــضــــی پر از تکـــرارم

در ایــن هوا بغــضـی پر از تکــرارم

آرام جانــــم میــــرود از سینــه جانــــم میـــبـــرد

آتش و خاکـســـتر شدم آخــــر نمانـدی

〰️〰️〰️〰️

باران عذابـم میــــدهد دریـــا عذابـم میــــدهد

از ماه تنهـــا تر شدم آخــــر نماندی

آرام جانــم میـرود از سیـنـه جانــم میــبرد

آتـــش و خاکــستـــر شدم آخــر نمــاندی

باران عذابــم میــدهد دریــا عذابــم میــدهد

〰️〰️〰️〰️

از ماه تنــــهـا تر شدم آخــــر نمانــدی

متن آهنگ آخر همان رفت که نباید میرفت از حمید هیراد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا