متن آهنگ آدمای زندگیمو اعتماد نا به جا از محسن یگانه

متن آهنگ آدمای زندگیمو اعتماد نا به جا از محسن یگانه

من یه خونــــه روی آب طرد و سرد و بی پنــاه

من یه مقـصـدم ولــی همیـشـــه اشــــتـــبــاه

من یه ابــر بی بخار یه غرور زیـر پا

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آدمــــای زنــــدگــــیـمــــو اعـــتــمـاد نا به جا

آدما میــــان برن که رد بشــم به زور

رهگــذر شدن همه هی عبـــور و هی عبـــور

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

سرنــــوشـتــــمــو ببــیـــن مهــــربون تریـنشون

غصـــه هاش به من رسـیـــد شادیـــاش به دیگــــرون

پا گذاشــــت تو زنــــدگـیــم پاشـــو پس کشــــیـــد و رفـــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دور شد صبـــر کرد سوخــتـــنمــــو دید و رفـت

سرنـوشتــمـو ببیـن مهربــون تریــنـــشــــون

غصه هاش به من رســیـد شادیـــاش به دیگــــرون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

پا گذاشـت تو زنــدگــیم پاشــــو پس کشـــیـد و رفـت

دور شد صبـــر کرد سوختنـمـو دیــــد و رفــــت

وعـــده های رو هوا وعـــده های رو هوس

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

از یه جا به بعــــد دلـو باورای من شکـــســت

هی شکــســــت و هی شکــســــت اعــتمــــاد نیــمــه جون

از سکـــوت تو سرم زخم حرف ایـن و اون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ترســـم از غریـبــــه هاســـت وقــتی آشــنـا بشــــن

حســرت و یه رد پاســـت آخــــرش برای من

سرنــوشـتــــمو ببیـن مهــربـــون تریــنـشـــون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

غصـه هاش به من رســــیـــد شادیاش به دیگــــرون

پا گذاشــت تو زندگــــیــــم پاشـو پس کشـیــــد و رفت

دور شد صبــــر کرد سوخـتـنمــــو دیــد و رفـــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

سرنـوشــــتــــمو ببــیـن مهـربــون ترینــــشون

غصـه هاش به من رســــیــد شادیاش به دیـگرون

پا گذاشـــت تو زنـــدگــــیـــم پاشــــو پس کشیــــد و رفــــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دور شد صبــر کرد سوخــتــــنــــمـو دیـد و رفت

متن آهنگ آدمای زندگیمو اعتماد نا به جا از محسن یگانه

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا