متن آهنگ اگر بخواهی آن وقت آتش خواهم گرفت از Ilyas Yalcintas

متن آهنگ اگر بخواهی آن وقت آتش خواهم گرفت از Ilyas Yalcintas

Birــــi varـd okــtـــaــــn izــــi kaـــlــd kaـlـpـtـــe

amــmــــn daــmlـــaــsnـdــa

Duـrــــuyoــــrـــmـــu orــdـa saــnــkـi biــr dmــــaــnــcــــaــsna

Seــvــــemــeـzـmــiــsــــiــــn ak balـــaـــyـــamـــaـــzــــm gnـlــmــn baــــhــeـsـــiـــne

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Kanaــdm krـــlــــd bak yaــــmــurـuـm ol ya yzـmــe

Tkـendــiـــm ok yaــralــــaــr aaـn

Daــlmـــyoـr iiــmـــdــeــــkــــi duـmـــaــــn

Sen isــــtـeــــrsــeــn yaـnــــaــــlــــm o zaـــmـan

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Geــــl arـــtـk yoـk yrــــeـe dokuـnaـn

Biـــrــi varــــd okــــtaــn izـــi kald kaــlـــpـtــe

amـــmــــn daــــmlaــsـnـــda

Durـuـــyoــrmu ordـــa saـnـــkـi biـr dmــــaــــnــــcــaـsـــnـــa

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Seــvـــeــmـــeـــzــــmــiـــsـــin ak baـــlـaـــyــaــــmـazــــm gnـــlــmـــn baــــhـــeــــsiـnـــe

Kaــnـadــــm krـــld baــk yaــmـuـــrـum ol ya yzـــme

Tkenــdـiــــm ok yaــــrـaــــlaـr aaــــn

Daــــlmــyــoــــr iiــــmـــdeـkـi duــmaـn

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Seـــn isـteــــrـــsــen yaــــnــــalm o zaـــmـaــn

Geــl artـــk yoــk yreــe dokـuــــnــــaـn

یکــی هســــت که خیـــلـی وقـــت اســت ردش بر روی قلـبــم مانـده اســت

در چکــهــهــای پنـجـــره شیــشـهــــای من

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

در همـانــجــــا ایـســـتـاده اســت طوری که انـگار دشــمــنم هسـت

توانــایـــی عاشــــق شدن نداری نمیــــتـوانی عشـــق را به باغــــچــــه دلـم ببـندی

ببــــیـــن که بالـــهایــم شکــــسـتــه انـد مثل باران باش و به صورت ببــار

دیــــگــر تمـام شده ام ای کســی که زخمـــهـــای زیــادی را باز کردهــــای

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ابــر درونــــم پراکــــنـــده نمـــیـشـــود

اگـر بخــواهـی آن وقـــت آتـش خواهـــم گرفــت

پاشـو بیــا که دیــــگـر کســی نیـــســت که قلــــبــــم را لمــس کنـــد

یکـــی هســـت که خیــــلـــی وقـت اســــت ردش بر روی قلبــــم مانده اســــت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

در چکـهــهــای پنــــجره شیـشـهـــای من

در همـــانجـا ایــــسـتاده اســــت طوری که انــــگــــار دشـمـنـــم هست

توانـــایــی عاشـق شدن نداری نمـــیتـــوانـی عشــق را به باغـــچـــه دلـم ببـــندی

ببیـن که بالـــهــــایـم شکســـتـه انـد مثـل باران باش و به صورت ببــــار

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

دیــگر تمـام شده ام ای کسی که زخـــمـــهـای زیــــادی را باز کردهــــای

ابــــر درونــــم پراکـنده نمــیشـود

اگــر بخــواهـــی آن وقت آتـش خواهـــم گرفــــت

پاشــــو بیـا که دیـــگـر کســی نیــســــت که قلـبم را لمـــس کنـــد

متن آهنگ اگر بخواهی آن وقت آتش خواهم گرفت از Ilyas Yalcintas

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا