متن آهنگ بذار نور بیاد تو از امیر تتلو و حصین و پیشرو

متن آهنگ بذار نور بیاد تو از امیر تتلو و حصین و پیشرو

پرده ها رو بکـش کنـــار

بذار نور بیـاد تو

یه شیــــریــــنــی مهـمـونــم کن

^^^^

ازم معذرت بخـواه

بذار آروم باشـم و سر به راه

منــــبــیـــخــیال بره هام

^^^^

بیــــخـــیــــال بره هام

بگو چی تو ذهـــنــــتـــه وقتـیــــرو به روت منـــم

رو به نورمـث کوه نور با یه جیــــب پر پول

^^^^

با دل شیـریــک پیـک پر انـــرژـــی توی پورشــــه سفــیــد

پشت رفیقـــمـخ ترکـــیـــد توی رپ فارســـی

زیر دستــــامــــون صد هزار تیــــم هنو شاخـــیـــم

^^^^

همــــه آرتــــیــست حرکــــات همــــه فابـــریـک

همــــیــشــــه آمــاده روی بارفیــکــس مارگـیر

ما کلـــمــــاتـــو جا میـنــداخــــتـیــــم

^^^^

رپ پارسی میــشـــد تو تاریــــخ جاویـــد

از هیـــچـی شاتـــیــــک ساخـــتـــیـــم

همـــیــــشـه منــو مث یه شاه میــشنـاخـــتــیــــن

^^^^

حتی از سنگ هم آرتیــسـتــــســاخــــتـــیم

بازی با ما یعـنی آتــــیـــش بازی

دشــــمـنـا رو آشــتی دادیـم

^^^^

دیــگه هیـــچجـــوره تووی پارکیــــنـگ جا نیســت

مشـکـلـــاتــو خواســـتــیـــم داشـــی

صدای بمب کنار خاک ریـــز عادیه

^^^^

کسـی بیــــنـمــــون آب زیــر کاه نی

بهتـریــــنـا رو توی آرشــیـــو داریم

پرده ها رو بکــش کنــار

^^^^

بذار نور بیـاد تو

یه شیـریـــنـــی مهــمـــونـم کن

ازم معــــذرت بخــواه

^^^^

بذار آروم باشـم و سر به راه

منـبـیـــخــــیـال بره هام

بیـخـیــال بره هام

^^^^

همــیـــشه میــــخـو رو چکــــش زدیــــم

برعکس همــــه به جاهــای بد مشـت زدیــــم

خیلــــی دوره پشـــت سریم

^^^^

تا اومدیم یاد بگــــیـــریــم

شدیـم کارتــــکس و انـگــشــــت زدیــم

نمــــیـشـه به هم فحـــش ندیم

^^^^

نمــیشــه به هم فحــــش ندیـــم

تو من یه گرگ بزرگ شد

یه پروفسور مرد

^^^^

یهـگـــرگ تو گودذوب شد

تو شهــر از گنـده پر شد

هر کی اومد زد و کشـــت و برد و خورد

^^^^

سرنـوشــــت بچه هامــون

تنــد و تنــد تو عقـده گم شد

دیــدی آخــــر چطــور شد

^^^^

دیدی آدم چه گرگ شد

پرده ها رو بکــش کنـــار

بذار نور بیاد تو

^^^^

یه شیــریـنـــی مهــمــونـم کن

ازم معـــذرت بخــــواه

بذار آروم باشــــم و سر به راه

^^^^

منـبــیخیــال بره هام

بیــــخـیــــال بره هام

خیلـــی وقته که بیخیـالــــم

^^^^

اینــو توم خوب دیــدی یا نه

کم کار شدی میـری یا نه

اگـــه نه که بریــز همــــشو یه پیــالـه م پر کن

^^^^

بذا بره بالـــا کنتور

من جر دادم نگــو مفــت خورد

جفـت پام میـرفـت روی در قفـــل

^^^^

تا که درس بشـــه برا همونـی که گوه خورد

پشـت سرمــهـــمـشون مفـت برن

میـبـیـنــــی میــــگــــیرم قلــه رم

^^^^

ایـــنــــا همشـــون گرگ ترم

بهـشــون م بگــــیــن الکـــی پ تنــــد نرن وایــــســــا

جلـــو میــــلــه بوده پارسال

^^^^

منــشــدم بلـــده ی داســــتان

بعــد باک پره میــرم پی بازتاب

با دســــتــی که خاکــی ها رم (رو هم) کرد آسفــالــــت

^^^^

هنــو تازه م ببــیـن

تو فهـمــــم هم درکـی بازنــده نی

پهـــر چی راه هسـت میریــم

^^^^

ایــنــجـــا زدن و همــــه رو ما بخـشــیـدیـــم

ه

ببــــیـن تو ایـن دل پر مهــر

^^^^

هنـو یه صدای نابـــی هســـت

میـگـــه جمـــعــــه رم دویـــیـــده

سفـتــــهپ ایـــن زخـمــــا بی فایـــدســـت

^^^^

ببـــیـن تو ایـــن دل پر مهر

هنـو برا تو هم جایــــی هســت

ایـــنــــو میــــشــــه دیــد

^^^^

فقــــط اگه پرده رو بگـیریــــکـنــار بدی با یه دسـت

پرده ها رو بکــش کنـار

بذار نور بیاد تو

^^^^

یه شیـریــنـــی مهـــمونـم کن

ازم معـــذرت بخـــواه

بذار آروم باشــم و سر به راه

^^^^

منبـــیـخــــیـــال بره هام

بیــخیـال بره هام

متن آهنگ بذار نور بیاد تو از امیر تتلو و حصین و پیشرو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا