متن آهنگ بری هر جای دنیا پا به پاتم از آرش و هلنا

متن آهنگ بری هر جای دنیا پا به پاتم از آرش و هلنا

I Reـــmـeــــmــــbeـr Whـen i meـــt yoـu

yoـــuvـــe waــــlــــkـiـــnــــg in thــــe raــiــــn

Onــlـــy Yoـــu can gueــsـs the paــــiــn

its drـiـــvـــiــــnــg me inــsــaــــnـــe

«««««««««

هر شب تو خاطراتـــم دنـبــال رد پاتــــم

بری هر جای دنـــیــا پا به پاتـم

آره پا به پاتـــم

دوســت دارم

«««««««««

دوســـت دارم دوســـت دارم بمــون با من

Onـــlــy Yoــu caـــn guــeــــsـs thــe pain

itـs drـiviـــnـــg me inـsـaــnـe

دوست دارم

«««««««««

دوســـت دارم دوســـت دارم بمون با من

Onــlــy Yoــــu caــــn guesــــs thــe paـiــn

its drــــiـvـــiــــng me inـــsــــaــnــe

itــــs drـivـiـnــg me inــsـaـــnــــe

«««««««««

برگـــرد نذار دوبـــاره از چشـــام بارون ببـاره

بیـا که قلــب تنهــام پایـــیزه بی بهــــاره

پایــــیــزه بی بهـاره

دوست دارم

«««««««««

دوســــت دارم دوســــت دارم بمـون با من

Onــــlــــy Yoــu can guــــesـs thــــe paـiــn

its drــــiـــvـــiـــnـــg me inـــsـaـــnــــe

دوســــت دارم

«««««««««

دوســت دارم دوســت دارم بمــــون با من

Onـــly Yoـــu can gueـــsـs thــــe paiــــn

itـs drـــiـvـــiـnــg me insــــaـــnــــe

its drـــiــــvـــinـــg me inـــsـــaـــnـــe

متن آهنگ بری هر جای دنیا پا به پاتم از آرش و هلنا

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا