متن آهنگ بعد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد بمیرد از آرون افشار

متن آهنگ بعد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد بمیرد از آرون افشار

رفــــتم که رفــــتم خداحافــــظ رفــــیـق بغض و آوار

رفــــتم که رفــــتم نگاهــــم کن برای آخــــریـن بار

رفـــتـــم ولــی تو بمـــان و خاطـــراتـم را نگــاه دار

رفــــتم که رفــــتم نشــد رویــــای ما باور بگــیـرد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

رفـــتـم عزیـزم نشـد ایــــن قصـه بال و پر بگیـرد

بعـــد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد بمـیــرد

من غم حرف های تو همه دنـــیـــای تو

حســــرتـش مانــــده به قلــبم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

رنگ چشــمـای تو خواب و رویــای تو

حسرتــش مانـــده به قلــبـــم

من غم حرف های تو همــه دنیــای تو

حســـرتــش مانـــده به قلـــبـــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

رنــگ چشــــمـــای تو خواب و رویـای تو

حسرتـــش مانـده به قلبـــم

ای حســرتـــش مانده به قلـبــــم

رفــــتـم تو را یادم فرامــــوش شایــد غمــــت پایان بگـــیرد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

رفـتــم که رفـتــم شایــــد عشـقـم در دســتانــــش درمـان بگـیرد

رفــتم تو را یادت فرامـــوش رفــتم ولـــی دلتـنگ بودم

تو با دلم بی رحــــم بودی ای کاش من دل سنــــگ بودم

ای کاش من دل سنــــگ بودم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من غم حرف های تو همه دنـــیــــای تو

حســــرتــــش مانـده به قلـبم

رنگ چشــــمــای تو خواب و رویای تو

حســـرتش مانـده به قلـــبـــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من غم حرف های تو همــه دنــــیــای تو

حسرتــش مانــــده به قلـــبـــم

رنــگ چشــمـای تو خواب و رویای تو

حســـرتــــش مانــــده به قلــبــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ای حســـرتــش مانـده به قلـــبــم

متن آهنگ بعد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد بمیرد از آرون افشار

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا