متن آهنگ به اشک میرسم هر شب از معین زد

متن آهنگ به اشک میرسم هر شب از معین زد

دلــم برای اداهات

برای غمـــزه ی چشـمــــت

برای هر چه که بودی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من عاشــقـــتـم هنــــوزم

به اشــک میـــرســــم هر شب

به بغــــض تووی گلــویم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

به سرفه های مکــــرر

من عاشـقـتم هنــوزم

چقدر گفــتـم و نشـــنـیــــد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

چقـــدر رفت و نوشــــتـم

و باز درون ترانه من عاشــــقــــتــــم هنــوزم

به فصل ها همـه گفــــتــــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

به سرد و گرم و بهــــارش

و به پایــــیـــزه پر از تو

من عاشـقــــتم هنوزم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

دریغ کردم و ای کاش

دوبـاره فرصــــت جبـــران

و تا سلـــامی دوبـــاره

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من عاشقــــتــــم هنــوزم

من عاشــــقتــم هنـوزم و حدس بزن تو کجـایـــی

توو ذهــــن پیـــر و مریـــضــــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

به هیـــچــــکی جاتـــو نگــفـــتـــم

من عاشــــقـتم هنــــوزم و حدس بزن تو کجــایـی

گوشـه ی قلـــبــم عزیــــزم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

به هیــچــکی جاتـــو نگـفــــتـم

من عاشـقــتم هنـــوزم من عاشـقــتم هنـــوزم

من عاشـــقـــتم هنــوزم من عاشـــقـــتم هنــوزم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من عاشقــتـم هنــــوزم من عاشقــتـم هنــــوزم

من عاشقــتـــم هنــــوزم من عاشقــتـــم هنــــوزم

عاشق چشمانـت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

آن روز که دیداری

بیـن من و تو رخ داد شب فاجــعـه بیـداری

زیـــبــــا دل من بردی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

حرفی نزدی اصـلــا

رویــــا به سرم آمــــد

من موی تو را بســتـم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

خوش پوش ترکـــیـــبــی در رنگ لبــــاس توســت

پرت من ژولــــیــده کن لحـــظــــه حواســـتـــو

گل ها همــه مدهـوشــنــــد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عطـــرت همــه جا پیـچـیـــد

ای کاش تو گل بودی

میشــــد که تو را میـــچــــیــــد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من عاشـــقــــتم هنــوزم و حدس بزن تو کجــایی

هنــوز گوشه ی قلـبم

به هیـــچـکـی جاتـــو نگفـــتــــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من عاشــــقــــتـــم هنـوزم و حدس بزن تو کجایـــی

توو ذهــــن پیر و مریــــضم

به هیــــچکــــی جاتـــو نگـفــتـم

متن آهنگ به اشک میرسم هر شب از معین زد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا