متن آهنگ تویی که ادعات میشد از همه ناکس تری از امیر تتلو

متن آهنگ تویی که ادعات میشد از همه ناکس تری از امیر تتلو

[ایــنتــــرو]

چک شوک به هوش اومـــد به هوش اومـــد

[ورس یکـ]

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

تازیــانـــه های باد وحــــشی به درخــــتـــای دشــت دلــــم شده رفـــتن تو

هی میـــریــــزه هری پاییـن تا میــبــــیـنـــه جای خالیــــتـو

یادت نره روزا اولــتـو یادت نره احـمــــق گو اســطوره بودم برا تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ک خوبــــه بودی واســه جمــع امـــا من میــدونــی همــــه نبودم

پر خوبـی میــــدادی با اســـم من امــا بهـــت فشــــار اومـد چون کنــه نبــــودم

تا وقـتی عیـن تو لاشـــی باشــــم هه آره پر زن پهلو من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

تا وقـــتـی شعــــورت انــقــده کمــه خب منــــم حســـم کمــه معـمولـا

[کـورس]

هی میگـیــــره قلــبــمو شده همــــه شبـام شوم و خاکــــسـتــــری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

تویــــی که ادعـــات میــــشــد از همه ناکــــس تری

واســـه هر کی پر پر زدیــــم پروازمونــو جاک ندیـد

باز از چهـار صبح گذشـت و ایـــن دیــونــــهــه خوابــــش پریــــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

هی میگـیره قلــبــمـو شده همه شبــام شوم و خاکــــســتری

تویــــی که ادعـــات میــــشـد از همــــه ناکـس تری

واسه هر کی پر پر زدیـم پروازمـونـو جاک ندیــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

باز از چهــــار صبح گذشت و ایـــن دیـــونهـــه خوابش پرید

[پـلــــ]

لمــس موژـــه های یار به روی گونــه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

عجـب تازیـانــــه ی جذابــی که محــــرومـم ازش

سهـــم پســـران جهـــنم تنــهـا دختـــران رانـده شده

از بهــشـــت بودنـد و من از سهـــم خودم قهـــر و شدم هرزه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

[ورس دو]

خاطـــره که هنو هه عاطــفـــه و سپیــده و رویــــا پیــچـــیدن

تو هم داری تنــها آب میـــشـــی نه شکـــســـتـــی حالـــت بده

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بیــــا میـکنـم دلـــتــــو باندپـــیـچــــی من

فکـــر میـکــنــی نمیفــــهــــمـــمــــت چون یه کمــــی حرفــام پیــــچـیـده ان

ولـی همه خوب میــــشــن تا روم پام میــــشیــنــن هه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ایــن زمیــــن حالــش بده شلـــاقـــو من میخــــورم

آخـه خوب بلــدن راه مخــــفـیـا رو اون وحــــشـیایــــی که اهــــلـــی شدن

آره تو که ادعــــات میــــشـــد ایـــنــــی دیـــگـــه ببــــیـــن من چی شدم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ایـن زمـــســـتــون سوزش بده پس بریـــم پی برفــــی شدن

سفــید عیـــن کف بهـــشت امـا هنــــوز بغـض توو گلــــو منه چه زشــــت

آخه ایــــن روانــــی توو قصر هم باشــــه غربـت تازیــــانه رو میـزنــــه بهش

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

لش مث مرحـــوم توپــاک هه بیــرونم یخ تووم کولـاک

من شدم یه آدم آهـنــی منـزوی مظـــلوم توو لاک

[کـورس]

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

هی میــــگــیـــره قلــبـــمـــو شده همـه شبــام شوم و خاکــــســــتـــری

تویــی که ادعات میـشد از همــــه ناکــــس تری

واسـه هر کی پر پر زدیــم پروازمــونـو جاک ندیــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

باز از چهار صبـــح گذشــت و ایــن دیونــــهـــه خوابـــش پرید

هی میـــگیره قلـــبــــمو شده همــــه شبام شوم و خاکـســـتــــری

تویـی که ادعــــات میشـد از همـــه ناکـس تری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

واسه هر کی پر پر زدیـم پروازمـونــو جاک ندیــــد

باز از چهـار صبح گذشــــت و ایــن دیونــهــــه خوابـش پرید

[پـــلـ]

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من از سهـم خودم قهـر و شدم هرزه

ولــی دیـــدم دو صد هرزه رونــد راه بهــــشـت

دو صد فرشــــتـه که شدنــد رانــــده شده

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

در این برزخ همـیــــشه عقـد تنهـایــــی و عشق خوانـده شده

[ورس سه]

طبــــیعت سر لج ورداشـتــه با من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

نمـیــاد هیــــشـکـــی حتــــی حرفــاش به کارم

اصــا هم نمــیــخــوام به عقــــب برم

از خونمـــون میـــاد فقـط درداش به یادم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من پر یه حس انـــتـــقــــامم پر از فحش و گلــایــه ام

پر گیــر و گره اه پر حرف و کنایـــه ام

دلـــم حالش بده آتــــیـش میـــفــــتـــه به جونــــم شبــــا

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

دیـــشـب از تنــهــــایـــی انــقـد دود گرفــتــــم تا جونـم دراد

تو هم داری الــــکــــی مصـرف میـــشـــی

نمـیــخـنـــده عمــیــــق میــدونم لبــات

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ولی من هنــوز پای حرفـــمـــم و میــبــــیــنــی که دارم میـــخــــونـم برات

میــزنـه تازیانــــه پشــــت شلــــاق و شلــــاق پشــــت زخـم

ایــــن زمـیـــن وحـــشــــی به من میــــزنـــه بدم میــــزنـــه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

میزنــــه که وحــشــــی بشــــم

میزنـــه جوری که انــگار وقـتشـه بخـــشیـــده شم

همـه خوبـا زجر میــکـشــــن

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

[کورس]

هی میگــــیـره قلــبمــــو شده همـه شبــــام شوم و خاکســـتـــری

تویــی که ادعات میــشــــد از همـه ناکــس تری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

واســـه هر کی پر پر زدیـــم پروازمـونــو جاک ندیــد

باز از چهـار صبــــح گذشــــت و این دیـونــهــــه خوابــش پریــــد

هی میـگـیـره قلــبمـو شده همــه شبـام شوم و خاکـــســتــری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

تویـــی که ادعــات میـــشــد از همــه ناکـــس تری

واسـه هر کی پر پر زدیـــم پروازمــونــــو جاک ندیـــد

باز از چهـار صبح گذشـــت و ایــن دیــــونــــهـــه خوابـــش پریــــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

[هــوکـ]

چه کشــــتــــی ها که غرق نشـدنـد از زیــــرهـای خود سوراخ کرده

و چه جنـــگــل ها که بیـــابـان نشــد از ریز تنه های خود تبـر ساختــــه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

و چه تازیـانــه ها که نخــــوردیــــم از زبـــان های خود عزیـز کرده

متن آهنگ تویی که ادعات میشد از همه ناکس تری از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا