متن آهنگ تو از در میای میای میای تو از مسیح

متن آهنگ تو از در میای میای میای تو از مسیح

Toـــniـــgـht caـnـt coــmـــe toــــo soــoـn toــــmــoــrـroــــw caـnـt be latــe

Juـــst beـcــــaــuـsــــe laــtـeــlــy Ivـــe beـــeــn hiـgـh on you anـd itll nevـeــــr faــــdــــe caــuـــsــــe evـeــrـــy tiـــmـــe

Yoــــuـrــe comiــn comiــn comiــn in thaـt dooــــr

Im faــlــــlـiــــn faــlــــlـiــــn faــlــــlـiــــn likـe neــــveــr beـfـorــــe

^^^^^^^^

So deeـــp anـــd deeـــp anـــd deeـــper thaــــn Ivـe evــــeـــr beــeـn

Anـــd thـــey yoـu leـــaــــve anـd maـkـe me faــــll in deeــpـeــــr agــــaــin

Im falـlــiــn falـlــiــn falـlــiــn

Im faــــlـlــin faــــlـlــin faــــlـlــin

^^^^^^^^

Im faـــllـin faـــllـin faـــllـin jusــt likــe that ooh oh

Im falــlـiـــn falــlـiـــn falــlـiـــn

Im falـــlــiـn falـــlــiـn falـــlــiـn

Im faـlــــlـــiــــn faـlــــlـــiــــn faـlــــlـــiــــn juـsــــt liــــke thــــat ooـh oh

^^^^^^^^

Anـــd ooـh baــbــــy yoـــu strــiـــke my heــــaــrــt coـــmـــiــــnـــg in and yoـــu leـaــvـــe wiــtـــh a

paــrـــtـــiـnــg shــــoــــt

I loـــvـe yoــu just likـــe thــaــــt whــat we haــــve is a loـــvـe and a haــlــــf

Yoـuــre coـmiـn coـmiـn coـmiـn in thــــaــt dooــr

^^^^^^^^

Im faـlـــlــin faـlـــlــin faـlـــlــin liـke neـــvــer beـــfـــorــــe

So deeـــp anــــd deeـــp anــــd deeـــper thـaـn Ivــــe evـــer beeـn

Anــd thـــeــــy yoـu leــــaـvـــe and maــــkــe me faــlــــl in deــــeــpeـــr agaiــn

Youre coـــmـــiــــn coـــmـــiــــn coـــmـــiــــn in thـــaــt doـــor

^^^^^^^^

Im faـlـlـiــــn faـlـlـiــــn faـlـlـiــــn likــe neـــvــeـr beــfــoــــrــe

So deـep anـــd deـep anـــd deـeper thـــaـn Ivــــe evـeــــr beـــen

And thــeـــy you leـــaـــvـــe anــــd maـkــe me falـl in deــeــــpــــeــr agaــــiــــn

Im faـlــــlــiــn faـlــــlــiــn faـlــــlــiــn

^^^^^^^^

Im faـlـlin faـlـlin faـlـlin

Im faـــlــlـــiـn faـــlــlـــiـn faـــlــlـــiـn juــــst liـــkــe thـــaـــt ooـــh oh

Im faــlـlــiـــn faــlـlــiـــn faــlـlــiـــn

Im faـــlــlـiــn faـــlــlـiــn faـــlــlـiــn

^^^^^^^^

Im faـlــــlــiـــn faـlــــlــiـــn faـlــــlــiـــn juـــsــــt likـe thـــaــــt ooh oh

Trــــaـــnـsـــlــــaــtــe

کاش امـــشب هرچــه زودتـر برســـه و فردا هرچــه دیـــرتـر

آخــه ایـن اواخـــر من خراب تو شدم

^^^^^^^^

و هیـــچـــوقـــت خوب نمـيــــشــــم چونــــکــه هربـار

تو از در میــــای میــــای میــــای تو

من عاشـق عاشـق عاشـق تر از همیــشــه میــــشـم

خیــــلـــی خیــــلـــی خیــــلـــی عمــیــــق تر از همـــه عشـــقــــای قبــلــی

^^^^^^^^

و بعـد با رفـتـــنــــت دوبــــاره عاشــــقـــتــــرم میــکـــنـی

دوبـاره دوبـاره دوبـاره

وای عزیـزم تو قلـبـم رو هدف گرفـتی

یک بار موقـــع اومدنــــت و یک شلـیــک دیـگه وقـت رفــــتــــنــــت

^^^^^^^^

من همـیــن شکــلــــی که هســـتـی دوسـت دارمـــاین عشـــقــی که ما داریـم

یه عشق و نیـمــــه چون هر یار کهـــتو از در میــای میــای میــای تو

من عاشـق عاشـق عاشـق تر از همـیــشــه میـــشــــم

خیــلی خیــلی خیــلی عمـــیــق تر از همــه عشقــــای قبـلـــی

^^^^^^^^

و بعد با رفـــتـــنـــت دوبــاره عاشـقـــتــــرم میــــکـنــی

دوبـــاره دوبـــاره دوبـــاره من عاشــق عاشــق عاشــقت میـــشـــم به همـیــن سادگــــی

من عاشــق عاشــق عاشــقت میشـم به همــیـن سادگـــی

متن آهنگ تو از در میای میای میای تو از مسیح

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا