متن آهنگ جنس خاسته های من از جنس عادی نبوده از مهراد هیدن و پیشرو

متن آهنگ جنس خاسته های من از جنس عادی نبوده از مهراد هیدن و پیشرو

[هـوکــــ]

یه دیــقــــه بیــا ایـنجـا

Roــck A Chـــoـــcـk Roــck A Chـــoـــcـk

Roــcـــk A Chـــock Roــcـــk A Chـــock

Roــcــk A Chـــoــck Roــcــk A Chـــoــck

🎸🎸🎸🎸🎸

[ورس یکــ]

امــــتــحـــان شدم غلـــط نداشـــتــم نکــــردم اشــتبـــاه

فانــــوس درون روشن بلــــنــد شیــــون اژـدهــــا

غلط نگــــو مغــلـــطه دو رو اعــــیون اجـــتــــمــــاع

همـیشـه شلـوغ میکـــنـم شرورم به اصـــطـلــــاح

🎸🎸🎸🎸🎸

بازی واســـه تو شروع ولــی واســـه من تمــــومه

جنـس خاســـته های من از جنـس عادی نبـوده

قلــه رو میرم بالــا ندارم ترس از ارتـفــــاع

میـپرم تا شایـــد بشم قهــــرمــان قصـــه ها

ماه و سال و هفـــتـه ها گرفــتـــن وقــــت ما رو

🎸🎸🎸🎸🎸

هرچـی داد زدیـــم هیـــچ کســی نشـنــیـد حرف ما رو

هرچــــی نوشتــــیــم فقـط گرفـتـن نقــــص کارو

میـگـــفــتــن داریــم کج میــــکنـــیـم ریــل بچـه ها رو

ریــــش سفـید قلـب شیر مغز رد

سیـم به سیـم کیـنــــه ای طلــبــــت

🎸🎸🎸🎸🎸

ایـــن به ایـــن اون به ایـــن

نیــش زیـــر لبــمــــون تیــز تیــز

دندونــا مثـل گرگ میخــــوریــم ما بره ها رو

[کــورســـ]

جر دادم رفـــتـم همــــه جا

🎸🎸🎸🎸🎸

Roــcــــk A Chــــoـــcــــk Roــcــــk A Chــــoـــcــــk

صدا من میاد همــه جا

Roــbــــo boــــm boــــm Roــbــــo boــــm boــــm

ارزون دســت نمــیــدم میـــگـیـــرم و پس نمــیــدم

جاده رو دســــتـــی یهـو نه نمـیــــخـام تصـــدیـقشو

🎸🎸🎸🎸🎸

[ورس دو]

نگـران نیــــســــتــم اگه وزیـر بازی رو زدم

چون حرکـــاتـام آزاد و مســیـــر بازی رو بلد

بهتـــره بکـنــی ازیــــن احــساس خطـــر

روبــــه روم وای نســـتـا چون من فریبـت دادم ا قبــــل

🎸🎸🎸🎸🎸

مهــــره هامــــو با جادو حرکــت میـدم

ملـــوانام توو دریـا با پارو الــــافم میـشــــن

با موندن توو حقــــیــقـت آرومـم امـــا سریــعــــم

چون به چشـم خیــلـــی دیــــدم زانــو زدم با تغــیــــیـــرم

باروت ازم خریــــدن و با مونــدم غریبــــه ان

🎸🎸🎸🎸🎸

پیــچـــیـــدن و خوابـیــــدم باز تا اومـدم پریدم

من ندیـــدم جاده ای داغـون تر از مســــیـرم

همـــه پی عن قضیــــه ان و بده وضــعیت

میـدونی آوردن مامـوتـــا رو جای فیل

میـتــــونـی بیــــاری تابـوتـا رو پای میــــز

🎸🎸🎸🎸🎸

اگـــه تانـــک بیاری با بازوکـــا توو راهـتیم

ایــن بازی مریــض و ما هم داروساز واژــــه ایــــم

[کـورس]

جر دادم رفـــتم همـــه جا

Roــــcـــk A Chــoــــcـk Roــــcـــk A Chــoــــcـk

🎸🎸🎸🎸🎸

صدا من میــاد همـه جا

Roـــbo boــــm boــــm Roـــbo boــــm boــــm

ارزون دست نمــــیدم میگیرم و پس نمــــیدم

جاده رو دســــتـی یهو نه نمـیــــخـــام تصـــدیـقــشـو

[ورس سهـــ]

🎸🎸🎸🎸🎸

جفـــت شیــش اومد تاس ناز شصتش

سانــــت میکــنــم راهــــو با خط کش

وحــــشــــی و هار یاغــی و سرکـش

از کف رسیــــدیـــم ما به سقــــفــــش

شکــر میـزنــم بوســــه به دســــتـش

🎸🎸🎸🎸🎸

جا باز میــــکــنــــم تووی قلـبـش

آخــر میـدونم میرســـم بهش

قول میـــدم بهــت مرده و حرفش

قهـــرمـــان نیـــســـت اگه بود پس ایــــن نبـــود

فرق اشــتـبــــاه نیــســـت اگـه بود ایــن عجـیب نبـود

🎸🎸🎸🎸🎸

فصـــل من همیشــــه بهــاره پایــــیـــزی تووش نبـــود

سرمــــا رو بده بره ایـــنـــقـــدر تووم آتـــیش نبـــود

قلـــب من جنــــس سنـــگ نبــض و رگ تووش نداشـت

تک و تنــــها تووی راهـی که ته نداشــــت

دنـــیــا برام وای نســــتاد یه ثانــــیـــه هم وقـت نذاشـــت

🎸🎸🎸🎸🎸

ولــی آســمـــون من حد و خط و مرز نداشت

گوش میــــدیــم عوض بشـه قانـــونــای سال پیش

اما همـه هنوز همــــون چاپـــلــــوســـای سابـقــیـــن و

صفــــتــت بیرون میــــزنـه تا توو ماه کاملـیـــم و

پا میـــکــــروفــــونــتــون پی آهــــو های عاشـقـیـن

🎸🎸🎸🎸🎸

میبـیـــنـی که از هفــتاد و هشـــت مونــــدیـــم

پوتــــیــن پامــــونــه و تیپـــا در جریــــانــــه منـه موزیــــک داش

مربیـم منـــو میدیـد و میـگــــفــــت از فردای من توو رینــگ باش

حتــــی مرضـای روحــی و جسـمـیم نمـیــــشــــد دســت انــداز من توو ایـــن راه

برو رو سیم راه

🎸🎸🎸🎸🎸

توو تیم باش بکــش و بنـویس رو دیــوار

دلـــمــون ترکــیــــد دویــســـت سال

واژه ها میـــدن بوی نینــجـــا چون خونــه ایــــنــــجــاســـت

پیـــتــــیــــکـــو یتیــکـــو چیـکی بوم چیـکی بوم

راه انداخــــتــم ریــلــــو رو تریــبــــون

🎸🎸🎸🎸🎸

واسـه همـــیــنـه تووش قصــــه نمــیــــگـــم سحری میـری توو

رابطـه ها رفــــت به اشــــتبــاه

توو هر مافـــیـــا ساخـــتــــیــــم اتــــحــاد

غولـا توو باکــــس انــجـــمـاد بودن

ولــی گرمــای ما کرد اتـحــــادو نرم

🎸🎸🎸🎸🎸

اگــه به خودشــــون بود که امـپــراطــور انــــصـراف بودن

داشتــــم توو لجـــن میــــگــــنــدیـــدن و پیشرو نشـســـته رو اژـدهـــاش

نه فازو نیـــاد کسـی بده بره

میپیـــچـیم پر و پات مث گره

منـو دیـدی بیـرون سمـــت من نیا

🎸🎸🎸🎸🎸

نذاری لی لی به لام

نمـیتــــونـه کســی بشـــیـنـــه جام

یه تیــــم دیــــوونــه باهام

دیـگـــه مث ماهـا نیــــسـت

بازم بیــرون میــــاد از پنجــره

🎸🎸🎸🎸🎸

گوشا کر میکـــنه میـــشــکونـــه پنــــجـــره

من هیـــچــــوقــــت یادم نمیـره

از کجــا اومـــدم و الــــآن مقـــصدم کجــاست

از دهــــنم آتــــیـش میــــاد بازی سادیســـم آسالـــا

قابلــی هابــیــــلـو کشـت قابـیـــل قاضــــی و بازی بازی رو برد

🎸🎸🎸🎸🎸

آتـیش بازیــــتــــو کن کافـیه باشیــــم ناجــــی صلـــح

برو جلـــو تا بیـخ با جیــــب پر هر چی که دادیــــم عادی و تنـــد حاشیه شد

دزدیدی ماشیـــنـشــــو زنـــجــیـرو بافـتــــیـــم فابـــریـــکــــشـــو

شمشـــیـــرو ساخـتیــم تک تیـرو کاشـتـیــم زاویه تنــــد

تصــویرو ساختـــیــم حاوی بمب

🎸🎸🎸🎸🎸

یاغــی و کاری راه بادیــــم باقـی عمـر

بیـــنـــمـون آیـن جاریــــه تاریخ ساخــــتیـم تا ایـــن ثانـیـــه بمــب

[کــورسـ]

جر دادم رفــتــــم همه جا

Roـcــk A Chــــoـــcــk Roـcــk A Chــــoـــcــk

🎸🎸🎸🎸🎸

صدا من میـــاد همــه جا

Roــــbـــo boــm boــm Roــــbـــo boــm boــm

ارزون دســــت نمــــیــدم میــگـــیـــرم و پس نمــــیــدم

جاده رو دسـتــــی یهو نه نمــــیــخـــام تصــــدیــقشو

جر دادم رفـتــم همــــه جا

🎸🎸🎸🎸🎸

صدا من میـــاد همــه جا

ارزون دســـت نمـــیــدم میــگــیــرم و پس نمـــیــدم

جاده رو دسـتـی یهـــو نه نمــیـــخـــام تصدیقـشـــو

متن آهنگ جنس خاسته های من از جنس عادی نبوده از مهراد هیدن و پیشرو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا