متن آهنگ خودش و بغل کنه از احمد سلو

متن آهنگ خودش و بغل کنه از احمد سلو

بغــــلم کن بغــــلم کن پکـرم

پر نیش و زخم زبـــون وتـــشـرم

بغــلم کن پر زخـم رو تنـم

🎹🎹🎹🎹🎹

منــی که خواستــــم تو باشــی تبــرم

بغــلـم کن که بریــدم کم آوردم

خاطـــراتــــت هی من و کشـتن و کشــتـــم

🎹🎹🎹🎹🎹

بغـــلم کن که الـــان خالـــیــــه پشتــــم

آخ نمـــیــــدونی مگه من تنهــایـــی مردم

بغـلـــم چرا نمیــای

🎹🎹🎹🎹🎹

مثـل من کی میــــشــــه آخـه باتـو

بس کن چرا نمـیـــخوای دوبـاره باز ببیـنــــم اون چشــــاتــــو

یادم نره خوبــیــات اون همــــه حس خوبه تو نگــــاتـــو

🎹🎹🎹🎹🎹

لج نکــن و کوتــاه بیـــا بیـــا دوباره اســـمــــم و صدا کن

گاهی وقـــتــــا خوبه آدم به خودش سر بزنـه

واسه آروم شدنـــش ایــن در و اون در بزنـه

🎹🎹🎹🎹🎹

خودش و بغــــل کنــه

بادلـــش حرف بزنــــه

بره دور از همــه آدمـــا یه شب دل بکـنــــه

🎹🎹🎹🎹🎹

گاهـی وقــتـــا خوبه آدم به خودش تکــــیـه کنــــه

یه دل سیــر بشیــنه پیـش خودش گریـه کنــه

خودش و بغل کنـه

🎹🎹🎹🎹🎹

بادلش حرف بزنه

بره دور از همـــه آدمـــا یه شب دل بکنــــه

بغــــلـــم چرا نمـــیـای

🎹🎹🎹🎹🎹

مثل من کی میـــشـــه آخــــه باتــــو

بس کن چرا نمـــیـخـــوای دوبـاره باز ببــــینم اون چشـــاتـو

یادم نره خوبـیــــات اون همـه حس خوبــــه تو نگاتو

🎹🎹🎹🎹🎹

لج نکـن و کوتـــاه بیـــا بیـــا دوبـــاره اســــمــــم و صدا کن

شایـــد ایــــن آخریــــن آهــــنـــگــه که از من میشـــنوین

یا همـیـــن آخـریــــن آغـوشـــه که راحـــت میــــگـذری

🎹🎹🎹🎹🎹

شایــد این آخـریــن کاره

بیا آغـــوشـــم دوبــــاره

شایــــد ایــــن آخـــریــــن آهــــنـــگه که از من میــــشـنــوین

🎹🎹🎹🎹🎹

یا همیـن آخــــریــــن آغــــوشـه که راحت میــــگــذری

شایــــد ایــن آخـــریــــن کاره

بیــا آغــوشـــم دوبــــاره

🎹🎹🎹🎹🎹

بغـــلـــم چرا نمـیای

مثل من کی میشــــه آخــــه باتـو

بس کن چرا نمـیخــوای دوبــــاره باز ببـــیــــنـــم اون چشــاتو

🎹🎹🎹🎹🎹

یادم نره خوبــیــــات اون همه حس خوبـــه تو نگاتــو

لج نکــــن و کوتاه بیـــا بیـــا دوبــــاره اسـمم و صدا کن

متن آهنگ خودش و بغل کنه از احمد سلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا