متن آهنگ خودم رفتم جلو گفتم بهش خاطرخاشم من از هوروش بند

متن آهنگ خودم رفتم جلو گفتم بهش خاطرخاشم من از هوروش بند

دیــشــــب پریـــشـــب تو محل تو کوچــــمــون رد میـشد

دخــتــــری بالــا بلـنــــد گیـســــو کمــنــــد ابـرو کمــــون با ناز و عشــوه

منــم همــــیــنـجـوری زل زده بودم به چشــاش

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

شروع شدش از اونــــجـا قصه

خودم رفــتــم جلـو گفـــتـــم بهـش خاطـــرخــــاشـــم من

بهــــش گفــتــــم که عاشــقــــش شدم ناز نگاش چنــد

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بهــــم گفت نه نمــیخوام

بهــم گفــــت روت زیــــاده

حالــــا انقـــد نیوفــت این کوچـه و اون کوچـه دنبــــالـم پیــاده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

درو همــســـایـه ها حرف در میـــارن ایـنجــا آشـنــــا زیــاده

توپ تکــــونـــم نمـیــده

من یه یار نابــــی دارم که منـو به کســــی نشـونـــم نمـــیــــده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

مثـــه کوه پشــتــــشــمـــو برق چشاش آتـیش به جونــم کشــــیـــده

توپ تکــــونــــم نمــیــده

من یه یار نابـــی دارم که منـو به کسـی نشـــونم نمیـده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

مثــه کوه پشــــتــــشــمـو برق چشاش آتـیـش به جونـــم کشــیـده

وایــــســادم تا بیای

ایـنـــدفـــه رو راه بیـای

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بکـــشــونـی پامـو تو قلـبـــت

منــم حرفــامــو بگـــم بت

بت بگـــم چقــد دیونـم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

نمـیرمــو ایــــنــجــا میــمـونـــم

منــو نتـرســون از محـل از آشنا از غریــبـــه

من خودم یه لشــــگــــرم این دخـتــره چی میـــگه چی میـــگه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

توپ تکـونــم نمـیــده

من یه یار نابــــی دارم که منـــو به کسـی نشــــونــــم نمـــیـده

مثـــه کوه پشــتـشــــمـــو برق چشـاش آتــیش به جونـــم کشیـده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

توپ تکــــونــم نمــیده

من یه یار نابی دارم که منـــو به کســــی نشــونم نمیــده

مثــه کوه پشـــتــشـمو برق چشــــاش آتـــیـش به جونــــم کشـــیـده

متن آهنگ خودم رفتم جلو گفتم بهش خاطرخاشم من از هوروش بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا