متن آهنگ داری آروم قدم میزنی با اون از تهی و تی گارسیا و دی جی اسد

متن آهنگ داری آروم قدم میزنی با اون از تهی و تی گارسیا و دی جی اسد

Quــiــــeــrــo prــــoـbaـr naـــdــــa maــــs

Peـgــaـtـe maــــs veــــn

chamــeــــlــo parــــa atــrــas

Veــn esــcaـpeـmـoـnــoـs

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Y luـegـــo ya veــrـــs vaـــs a peـــdiـــr ms

Muــــcــــhـــo a mi me miـrـــaـــn

niــnـــgـــuno me inــــtiــmــiــــdـa

Te tenـــgـــo en la mirـــa

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Muــeـvــــeــlـــo coــــmــــo Shـــakــiــــrـــa

Quـــe siــgــa el parــty

Trـــaigــــaــــn la beـــbـiــdــa

Piـdـــe maـmـi

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Yo coــــnـــtــrــــoـــlــo la avـenــiــــdــــa

Toــdـas la luـcــــes se fiـــjـــan en ti

Loـs enــvـــiـdـــiـــoــــsـoــs se fiــjــــaــــn en mi

Tu tamـــbـــiـeـــn quieــrـeـs

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Sabـes quـe si

Cuـaــــnــــdــo tu diـــgــas Noــs vaــmــــoـــs de aqـــu

Daـmــــe un poــــquiــــtــo

Quــiــــeــــrـــo un poــqــــuـــiـto

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Damـe un poـqـuـiــtـo

Quـــiــeــrــo un poــــqــuـــiــــtـo maــــmi

Daـــme un poــــquـiــــto

Quــــiــeـro un poqـuiــtـــo

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Daـmـــe un poqــuــــiـtـo

Quـــiــــeـــrـo un poـquـiـtــo maـــmi

Daـme un poquــito maــــmــi

Me guــstــــa cuـــaـnـــdـــo tu te me peــgــaـs as

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Y daــــlــe

Daــme un poــqـــuiــtــo

Soــــlــo un poـــqــuiــtـo

Quــe pronـtـــo noـــs vaــــmos de aqــu

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میــکــوبـیـــم تا صبـــح

داری آروم قدم میــــزنـــی با اون

کفــــشــــای بلــــنــــدت OH My GOــD

شیطــــونی کن شهـــرو به هم بریـــز

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

از شل بازیات شو وایـســــاد

تو وایســا بذار بقـیه بیــــان

نذار پر بشــــه بقـــیـه ویـــلـــام

درســــته الــآن LA میــــپـرم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ایـــنـجــا بهـــم میـگـــن صفــیـــر ایران

بهـش میــگـــم بیـا ویلـا

میاد

ندارم وقــت زیـــاد

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بیــــب نداره ایــراد

تعـــارف نیـســــت گراسیــــاس

ته تریــپ یه کلـاسـی هست

تهی موزیــکــــشـــو جهــــانـــی کرده

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بگو لایــــق گرمـی هســــت

Daـmـe un poqـuiــto

Quiــــerــــo un poـــquـــiــــtـــo

Daـme un poــqــــuـiــــtـــo

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Quــــiـeـrـــo un poـــquــiــtـo maـــmـــi

میــکـــوبیـم تا صبـــح

Daــmـــe un poـqـــuـiــtـo

Quiــــeـrــــo un poqـuitــــo

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Daـmـــe un poـqـــuـــiــــtــــo

Quـــiـــeـrـo un poــــqــــuــiـــto maـmــــi

Miـkــobim Ta Sobh

Daــــmــe un poـqـــuiـtـــo maــmـــi

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Me guـــsــtــa cuـaـnــــdo tu te me peـــgـaــs as

Y daـlـــe

Daــــmــe un poـــqــuــiــtـــo

Solــــo un poــqـــuiــto

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Quـe prــــoـــnـtــــo noـــs vaـmـــoــــs de aqــــu

Laــــs gaــnـــaـs soـــn taــــn grــandeـــs

Vmـــoـnــــoــs cuaـــnــــtـo anـtــــeــــs

Tu gusــta la viـdـa maــــla

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Mi flـــoـw de traـــfـiــــcــaـnــtــe

Lo haــrـــemـoـــs deـــsــpــــaــcــــito

Poـــcــــo a poqـuــiــtـــo

Quــــeــــdــــaــــrــــaـــs loـــcــــa

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Y yo loــــqـuـــiـtــo

Seـrـــa maــs quـe un raـــtــــiـــtــــo

Anـtــe jaـmــــs viـــsــtـــo

Maـــmـــi quــــiــــn tu ereــs

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Tu biـzـــcــocـhــiــtــــo

Daــــmــe un poـــqــuiــــtــo

Quـieـro un poـــqـuـــiـto

Daــــmــــe un poــــqــــuــiــtـo

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Quــــieـrـo un poــqــuiـtـo maــmـــi

Miـkــــoـــbـــim Ta Soـــbـh

Daــmــــe un poــــqــــuــitــo

Quـــiــــerــــo un poـــqــuiــto

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Damــe un poــــquــــiــtـo

Quــiــــerــo un poــqـuـــiــto maـmـــi

میـــکـوبــــیــــم تا صبــــح

Damــe un poــqـــuــiــــtـــo maـmi

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Me guــــstــــa cuــaـــnـdo tu te me peــــgـــas as

Y daــlـe

Daـmـe un poـــqــuــــiــــtـo

Soـــlــo un poــــqـــuـــiـtــo

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Quـe prـــontـo noـــs vaـــmـoـــs de aqــــu

میـــکـوبــــیــــم تا صبـــح

متن آهنگ داری آروم قدم میزنی با اون از تهی و تی گارسیا و دی جی اسد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا