متن آهنگ دایرکت میده معشوقت به من از امیر تتلو

متن آهنگ دایرکت میده معشوقت به من از امیر تتلو

[ورس یکــــ]

رول میــپیـچـه دنـــیـا برام و لب میده بهـــم علـــف

خل و گیجـــه مخ تاب دارم به کل دنـیـا به یه طرف

🎧🎧🎧🎧

دنیا به چپ آخـرت به راست

تهــــش هیـــچــی نی آخه رپ فارس

ولی بگــو همه گشـاد بپــوشــن

🎧🎧🎧🎧

دور شده پر حمـــال و بچه باز

دخــتــرا دورم تک پر و گنـگ

ولــی خوب میـــزنــن بنــده رو چنــگ

🎧🎧🎧🎧

دایــرکت میــــده معشـــوقـــت به من

از بس میــذاریــش اون عنـتــــرو لنگ

هر روز همـــه هپــی تر میـشـــن

🎧🎧🎧🎧

خوب میــشـــه سلــیــقـــت پیـــشــم

تا تو بری لبـاس برداری

من از بغــــلــت یهو سریع رد میـشــم

🎧🎧🎧🎧

[کــــورســ]

فرق دارم از دم با ایــنـا

ازم قایم میــشــــن حتـــی دمــپــایـیــام

🎧🎧🎧🎧

همــه جنـــگ دارن باهــــام همــه سردن

نمــیـدونــم اصـلـــا با کیـام

بغض هم و خب اشــــک نمــــیــــاد از چش و چالــــم

🎧🎧🎧🎧

من اونو نمـــیخـــوام دیـگـــه

ولـی هنوزم عکــــســــشــــو دارم

[ورس دو]

🎧🎧🎧🎧

آآآ

من و تو عیـن ک و کاندویــــم

که بدشون میــاد از هم دیگـــه

🎧🎧🎧🎧

ولــــی بهــتره از قرص و پانتومـیــــم

من و تو عیــن سس و پالــــتویم

هه رو مخ دستــــمال لازم

🎧🎧🎧🎧

ایـــن زنـــدگــی یادم داد که تو رو

فقـط بکــنم برم

نمــــیــــتونـی با یکیــــشـــون باشـی متـوجهــم

🎧🎧🎧🎧

بس خودشونـو دادن دسـت همـــه و

همـشـون شدن دســت خر یهــو

همه قاطــــی یه مشت مس و ع و گوه

🎧🎧🎧🎧

شاخ میکـــردیـــم آدمـــای پستـو من و تو

ایــــن شهر ایــــنو یادم داد برم

خوار هر چی داشتــــمـــو بگم

🎧🎧🎧🎧

این محـلـــه هر جا یدونـه

بزن در رو داشـت منـو نگاه

فرق دارم از دم با ایـــنـا

🎧🎧🎧🎧

نمــــیـــکـــردی کاش منو صدا

الــــو زهـر مار و الــــو

وقــــتـی شعـر میــنــویــــسـم هیـشکــــی دورم نی

🎧🎧🎧🎧

ولـــی میــز و مبـــلـــا سیـــخ وایـــمــیسن

هیــــشـــکـی نزدیـکــــم نی من ته خطــــم

وایسـادم ایـــن بیــخ با نیش خنــــد

🎧🎧🎧🎧

بگو پاشــن دســــت بزنــن

جفـــت پوچــه بگـو کف بزنــــن

خالــــی بازی توو کار ما نی

🎧🎧🎧🎧

باس توو شعـرام چاه نفــت بکـــنن

[کورس]

فرق دارم از دم با ایـــنـا

🎧🎧🎧🎧

ازم قایــــم میــشـــن حتــی دمــپـــاییــام

همـه جنگ دارن باهـام همـه سردن

نمـیـــدونــــم اصـلـا با کیــام

🎧🎧🎧🎧

بغـــض هم و خب اشــــک نمـــیــــاد از چش و چالــــم

من اونـو نمـــیــــخـوام دیــگـه

ولـی هنـوزم عکســــشــــو دارم

🎧🎧🎧🎧

فرق دارم از دم با ایـنـــا

ازم قایــــم میشــــن حتـــی دمــپــایـیام

همــه جنــــگ دارن باهـــام همــه سردن

🎧🎧🎧🎧

نمــیــــدونـم اصلا با کیـــام

بغض هم و خب اشـک نمــیــــاد از چش و چالــــم

من اونـو نمیــخــوام دیــگـــه

🎧🎧🎧🎧

ولی هنـــوزم عکــسشو دارم

[پــلـ]

موزیکـو پاره کردیـــم و دوخــتـــیم از اول

🎧🎧🎧🎧

ایــن یکــی هم خوب میــشـه آره

(داداش شمـــا برو گل بگــــیــر آرهـــ)

روز به روز بیـــشـتر میـفهمـی

🎧🎧🎧🎧

یه روز دنــــبــا جلــــو روم میــــشــه پاره

انـقده نعشــــه ام نمــیـدونــم تایلـــنــدیـــه بچـــم

از ماســاژــــورســـت یا از اون یکـی لجــــن

🎧🎧🎧🎧

انقــــده لشــم همـــه شکــــلــا کجـن

میــــخـوام بخــوابـم و دیــــگـه بلـــنــــد نشــــم

انـقــده بدن مردم ایــنــــجـــا

🎧🎧🎧🎧

که میـزنــــن به روح و بدن

انــــقده زدم نمــیــشــه که اصــــا

نیــفتـن روم و ندن نیــفتـن روم و ندن

🎧🎧🎧🎧

هشــــه

[ورس سه]

من یه شیر توو قفســــم

🎧🎧🎧🎧

که سیگـار زده کی توو نفــــسم

من توو هدف پشــــتــــمه ولــی

میدونــــی بدجــوری سیــــر توو هوســم

🎧🎧🎧🎧

پر خط پر خش خود رد خود لش

رو موبــــایــلـم میــس کالـــه فقـــط

از کد اروپــا تا کد رشـــت

🎧🎧🎧🎧

فرق دارم زا دم با اینــــا

بگو مزاحــم من نشـن

اونـــا توو بشــهـت درجــا میـزنـــن

🎧🎧🎧🎧

من وسط جهــنــــم غشــــم

هی میـکـنن عرصـه رو تنــگ

میـــبرنـــت پی محـضر و جنـــگ

🎧🎧🎧🎧

امـــا بنــــده خفـــن و گنــک

میـــپـــوکـونــم مغــزه رو بنــگ بنــگ

بذار همــه خز و خیـل خوش باشــن

🎧🎧🎧🎧

که آمــــار تا تهـــتــو دارن

بذار میــک بزنـــه جاش بمـــونـــه

معــــلوم نمـیــــشــــه تا تتو دارم

🎧🎧🎧🎧

هر روز یه چی هارتــر میــــشم

ولــی هی همــــه بیــدار تر میـــشــن

صبــح شه همـه خوب میــفــــمــــن

🎧🎧🎧🎧

که کی چی کار کرد دیشــــب

خورشـید که در بیـــاد همــــه میـــفـهمــــن

که کی چی کار کرد دیـشــــب

🎧🎧🎧🎧

صبــــح میـشه ایـــن شب وا میـشه ایـــن در

که کی چی کار کرد دیــــشـــب

[کــورسـ]

🎧🎧🎧🎧

فرق دارم از دم با ایــنــا

ازم قایـم میـشن حتــی دمــپایـــیـام

همـــه جنـگ دارن باهــــام همـــه سردن

🎧🎧🎧🎧

نمــــیـــدونــم اصــلــــا با کیــــام

بغـــض هم و خب اشک نمــــیــــاد از چش و چالـــم

من اونو نمیــــخــوام دیـگــــه

🎧🎧🎧🎧

ولی هنـوزم عکســشو دارم

فرق دارم از دم با ایـنــــا

ازم قایـم میـشــن حتــــی دمــپــایــیــــام

🎧🎧🎧🎧

همــــه جنگ دارن باهام همــــه سردن

نمــــیـدونم اصــلــا با کیــــام

بغـــض هم و خب اشک نمـیـــاد از چش و چالـــم

🎧🎧🎧🎧

من اونــو نمـــیـــخـوام دیــگــــه

ولـــی هنـــوزم عکــســــشــو دارم

[ورس چهـار]

🎧🎧🎧🎧

فرق دارم از دم با ایـــنـــا

انقـده از فامـیــــل دورم که

یادم نیــــسـت اســـم زنــــدایــی هام

🎧🎧🎧🎧

ندارم اصــــا با آشــــنا کاری

فرق دارم از دم با همــه

انـــقده خوب و خاصم

🎧🎧🎧🎧

همــه جا پارتــــیـــم همراهمــه

پول که باشــــه همـــه جا آشنا داری

بنــــداز سر پایـــینی هوو بده دو

🎧🎧🎧🎧

فرمــــونـــو بده من تو بده هل

پیــــش من کم گله کن

من بدم میـــاد حتـــی ا تلـــفن

🎧🎧🎧🎧

بشــــو مثـل من چت خل

بی اهـــمـیت بده گوه

بگـــو آهـو ها آماده باشـن

🎧🎧🎧🎧

برنامــه پلــــنــگـــا کنـســــلــه خب

از بس که روز بعــد دیدم

سریــــع ا کوره در میـــرم

🎧🎧🎧🎧

انــقـده که جونـــور دیـــدم

هم گل میکشـم هم خوبه تمـــرینــــم

اســـکــلــت دســـتــــمـه خمــیــری

🎧🎧🎧🎧

سه کام حبـسـو پس بده نمــیـــری

دو روز نبــاشــــم بدن دردی

انگاری خمـــار و خســـتـــه ی امــیـــری

🎧🎧🎧🎧

چون راهو نشـون میــدم بهـــت

اونـا همــه ارزون میـــرن بت

پول شرط بنــــدی زده زیــــر دلــشــــون

🎧🎧🎧🎧

میــــچــکه از اون پیــرهن شت

آروم آروم و از پشــت ایـنـســــتا

که الان پره از فحــــش بی اسمــا

🎧🎧🎧🎧

بیــن شاخـــای مجازی منـــتظـر

بالــــاخـــره میـده کشـــتـه ایــن اســــتــایــل

عین من شاه کســــی نی

🎧🎧🎧🎧

همــه درگـیــــره جلو فک ساخــــت بیـــنی

من درگیر برد شهــرمم

ولــــی تو درگیــــر باخــــت ایـنــــی

🎧🎧🎧🎧

[کــورســ]

فرق دارم از دم با ایـــنــــا

ازم قایم میــشـــن حتــی دمپایــــیـــام

🎧🎧🎧🎧

همــــه جنـگ دارن باهــــام همــــه سردن

نمـیـــدونـــم اصـلــــا با کیــــام

بغــض هم و خب اشــــک نمـیــــاد از چش و چالم

🎧🎧🎧🎧

من اونـو نمـــیـخـوام دیگــه

ولـی هنــوزم عکـــســشو دارم

فرق دارم از دم با ایــنــا

🎧🎧🎧🎧

ازم قایــــم میــــشن حتــی دمــــپـــایــــیـــام

همــه جنـگ دارن باهــــام همــه سردن

نمــیـــدونــــم اصــــلــــا با کیــــام

🎧🎧🎧🎧

بغــض هم و خب اشــــک نمـــیاد از چش و چالــم

من اونــو نمیــــخوام دیـگــــه

ولی هنــوزم عکـســــشو دارم

🎧🎧🎧🎧

[اوتـــرو]

فقــرو ساخـــتـن که چوپـون باشـن

امـــا رو اولیــن زلـزلــه میــفـهـــمـــن

🎧🎧🎧🎧

گوســــفنـــد قرار نی برج بســـازه واسـشــون

اونـــایــــی که فکـــر میـــکــــنن زرنــگـــن فکـــر میـــکــــنن

متن آهنگ دایرکت میده معشوقت به من از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا