متن آهنگ دلم از شهر بریده هر کی اومد بغلم دهنش بو الکل میده از امیر تتلو

متن آهنگ دلم از شهر بریده هر کی اومد بغلم دهنش بو الکل میده از امیر تتلو

[ایــــنـترو]

داداش قســــم نده

قسـم وقـــتـی اعتـبار داره که اعـتـــقـــادی مونده باشــه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

وقــــتـــی چیـزی نمـونــده که دوســــش داشـــتــــه باشـــی

فرقی نداره به چیـــزی قسم بخوری یا نه

[کــــروسـ]

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من واســــم قسـم مرد آقــام مرد ننـم مرد

من واســم زنــم مرد حتــــی زنـــجـــیــر گردنــــم مرد

همــــه روح و تنــــم مرد واســــه من وطــــن مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من فقــــط صفــــر و صدم حد وسطـــم مرد

من واســم قسم مرد آقـــام مرد ننـم مرد

من واسـم زنــم مرد حتــــی زنـــجـیـر گردنم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

همــــه روح و تنـــم مرد واسـه من وطن مرد

من فقــــط صفر و صدم حد وسـطــم مرد

[ورس یکــ]

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

بدنم روح نداره

اونــــی که من میـــخوامـش خیـــلــی دوره اونــــور آبه

من هنـوز دوس دارم ولـــی خب رو من کلــا ذهـن اون خرابـه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ایـــن خونـــه نور نداره شبـا تنـهـایـی میــشـه کوم پاره

تنــهــــا چیــــزی که درســــت فهـمیده اینـه حرص منـو خوب دراره

دلـــم از شهــــر بریــــده هر کی اومد بغـلم دهــــنــش بو الـکل میـده

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ولــــی سر میـــکــنـــم هر طوریــه دیـگــــه اعصـاب ندارم قهـــر کنی هی

[کـــروســــ]

من واســم قسـم مرد آقـــام مرد ننــم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من واســـم زنــــم مرد حتی زنــــجـیـر گردنـــم مرد

همه روح و تنـــم مرد واســه من وطـن مرد

من فقط صفــــر و صدم حد وســطــــم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من واســـم قسـم مرد آقـام مرد ننــــم مرد

من واسم شوهـرم مرد حتی زنــجــــیــــر گردنم مرد

همه روح و تنــــم مرد واســه من وطــــن مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من فقــــط صفـــر و صدم حد وسطم مرد

[پــــلـــ]

سرآغـــاز راهـــی بودم که مقـصـــدی نامعـــلــــوم داشــــت

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

خیابـــانــی پوشیـده از ترس و دوشـــیده از عشـــق

سرانجــام حالــــی بودم که آیـنــــده ای نامشروع داشـــت

و من چه بی پروا در پی پروانـه شدن و

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

چه دیــوانـــه و بی بال در پی پرواز

آری جهان ما جهـــش نداشـــت و

من هر روز دچار بیـــگ بنــگ درون

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

[ورس دو]

من واســـم رفــیـــقـم مرد من پر سنگـــیــنی ام

تووم یه علی بی غم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من واســــم آبجـیــم مرد داداش مرد

دادیـــم دست هر کســــی جفت آلــــو ها رو هم باهاش خورد

من واســــم قســم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تو رو هم بلـاکــت کردم ببـــخـشـــیــد دستــــم خورد

من واســم حشیــش مرد شراب مرد

ولی خب رو جنـس بودم و اون تا صبح برام خورد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

دوباره سگ شدم نمــــیــــزنــن جیــــک خیـــره

دوبـاره کاری کردی بخـوره دکـمــــه سیــکـتــیـــت

دوبــاره مردم و ایــن شبــــا میکنــن شیـــک پیرت

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

توو فهـرســـت همــه ایــــن شهر خورده تیــک زیرت

من واسم عشـقــــت مرد

بدبـــخـــتی شروع شد تا چشــــام به چشمــت خورد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من شدم یه چت خل ولــــی چت تو نه دیـــگــه چت گل

همــونا که بزرگ کردم شدن برام شر

ادا ما رو درآوردن شدن کلـانــتــــر

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ما کلـــاغ پر و ما کلـــاغ پر

توو خونـه بیـکـار فقــط دود میــگـــیــرن برام تل

هی میـــگـم الـــآن نه و الـــآن نه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من خرد و خمــیـر ولــی توقــع دارن از آدم و

دام میدن عذابــم و عذابــم

من خودم اســـتـــرســم من خودم خرابـــم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

همـه شدن چپ با من

حتـی خامـوش میـــشـه هی لپ تاپـــم

از چشم همــــه افـتـــادم همــــه روم فاز بد دارن

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

بیــــخــــیــال قســـم و آیـــه عیــن مرده ها رفـتــــارم

قســـم شکــو ا بین میـبـــره من به همــــه چی شک دارم

[کـــروسـ]

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من واسم قســــم مرد آقام مرد ننـــم مرد

من واسم زنـــم مرد حتــی زنــــجــــیر گردنـم مرد

همــه روح و تنـــم مرد واســــه من وطــن مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من فقــــط صفـر و صدم حد وسطـــم مرد

من واســم قسـم مرد آقــــام مرد ننـم مرد

من واســم شوهرم مرد حتــــی زنــجــــیر گردنــــم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

همه روح و تنـم مرد واســـه من وطـن مرد

من فقــــط صفــر و صدم حد وسـطم مرد

[پـلــ]

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

چطور زمیــنـی که در حال نفـــس کشـیـــدنـسـت را نمـیـبیــنـنـــد

و توقع جاودانگی دارنـد از برگـــه ها درســــت شده از درخــتـــان مرده

سهـم ما قاطـی شدن با آتـــش نبــود و

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تنهـا کمــــی گرمــــی ما را بس بود

که از بازی با آتــش سوختــــه شده ایـم

سهـــم ما غرق شدن در دریا نبود

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

چون هشـــدار صاحـب خانــــه رسـالت میــــهــمـان نیســـت

[ورس سهـــ]

روانــــی که میشم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

خوشـشـــون میاد مردم ایــن شهــــر روان پریشــــن

حتــــی اونـی که جونم بود عمــــرم بود همـــه چیــــم بود

انگــاری رفـــت و مرد برام پریـشــــب

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

عصــبـی که میــــشم همـه فاز بد میـــدن

جای اینکه ببــیـــنــن چه مرگــمــه در میـــرن

چقـــده سخـتــــه بیــن ایــــن هالـو ها فهــمـــیـــدن

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تا صبــــح بیـــدار ولـی هزار بار این لالو ها رد میـدم

من واسـم خنده مرد روز خوش ندیــدم بعـد تو

دلــم شد یه قبـرستـون وقــــتـــی کنـــدم تووش قبرتــــو

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

یه روح شدم من به کل

من واســم عشــــقــت مرد

بدبــــخـــتـــی شروع شد تا چشــام به چشـــمـــت خورد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من شدم یه چت خل ولـــی چت تو نه دیـگـــه چت گل

بیــــخـیـال دور دورا وقـــتـی جلـو پا اینـــه

تخــم ندارم که برم حتـــی جلو آییــــنـــه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

خنـده هام عصـــبی فشــارم پاییـنـــه

اونـــی که مال منــــه به همه پا میــــده

[کــــروســـ]

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من واســـم قسـم مرد آقـام مرد ننــم مرد

من واسم زنــم مرد حتــــی زنــجــــیـــر گردنم مرد

همــــه روح و تنـــم مرد واســه من وطن مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من فقــط صفر و صدم حد وســــطم مرد

من واســـم قسم مرد آقـام مرد ننـم مرد

من واسـم شوهــــرم مرد حتـی زنـــجــیــر گردنـــم مرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

همــــه روح و تنــــم مرد واســه من وطـن مرد

من فقـــط صفــر و صدم حد وســطم مرد

[اوترو]

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

از مردمـــی که تولـد یک کودک را سرگـرمــــی

و زنــــدان یک سگ را دلـگـــرمــی

و قفــــس بلــبــــل را موســـیقــــی میـپـــنـــدارنـــد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

عشـقــــی فوران نخـــواهد شد

در جهــــنـمــــی که میـــگــریــــنــــد برای خروج

تنــــهـــا خنــــده را دیــــوانـــگـــی برزخ را خاکـسـتــری

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

و بهـشــــت را آرزو میتــوان پیــــدا کرد

و در چنــــیـن آشــــفـــتـه بازاری قســــم

تنهـا یک دروغ ساده اســت خلــــاص

متن آهنگ دلم از شهر بریده هر کی اومد بغلم دهنش بو الکل میده از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا