متن آهنگ دنبال قصاصم من اینا بستن سر پوچیم از ماکان بند

متن آهنگ دنبال قصاصم من اینا بستن سر پوچیم از ماکان بند

نوشـتـــم رو برگــــای خیـس آبـــی

من دوســـت دارم

خدایـــی چشــــم انــــتـــظـارم

میدونــــم چشـــم به راهــــی

تو روستــای دلـــم تو تک ساقــــه ی ایــن شالــــیــزاری

^^^^^^^

من واســه تو بیدارو تو واســه یکی دیـگـــه شب زنــــده داری

چرا توی دلــــم بذر بی میـــلـــی میکـــاری

حیـــف میــتـــونــســــتـــیم زنــدگــی کنـیــم نکــــردیـم

جا ایـــنـکـه دور بزنــــیـم همـو دور هم بگـردیــــم

حیــف رفـتــی و من توی ایـن شهـــر شلــوغ تنـــهــــا میــــمــونـم

^^^^^^^

رفــــتـی و با رفتنــــت خورد شدم شکــســـت وجــــودم

حیــــف میتـــونــســـتــــیــم زنــــدگـــی کنـیــــم نکــــردیـــم

جا ایـــنــــکـــه دور بزنـــیـم همو دور هم بگـــردیـم

حیـــف رفتی و من توی ایــــن شهــر شلــــوغ تنـــهــــا میـــمــــونــم

رفتی و با رفــتـــنـت خورد شدم شکــــســــت وجــــودم

^^^^^^^

دنبــــال قصـاصم من ایــــنـا بسـتـــن سر پوچیــــم

دوس دارم ببازم من آره خنــده داره حالــــم

اراجــــیــف میـگــم و خوبم اصـــلا باشـــه

قبول تو خوب من از انـســـانیــت دورم

حیف میـــتــونــسـتــیـــم زنـــدگــی کنیــم نکـردیــم

^^^^^^^

جا ایـــنـــکـه دور بزنـیم همـو دور هم بگردیــم

حیــف رفــــتـی و من توی ایــن شهــر شلوغ تنــهـا میـــمـــونــم

رفتی و با رفتنــت خورد شدم شکـست وجـودم

حیـــف میـتــونســـتــــیــم زنــدگـی کنـــیـم نکردیم

جا اینکه دور بزنــیــم همو دور هم بگــردیـم

^^^^^^^

حیــــف رفتـی و من توی ایـــن شهــر شلـــوغ تنهــا میـــمــونم

رفـتـــی و با رفــــتنت خورد شدم شکــســت وجـودم

متن آهنگ دنبال قصاصم من اینا بستن سر پوچیم از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا