متن آهنگ دوست هام زن ستیز از سپهر خلسه و تاسمانی

متن آهنگ دوست هام زن ستیز از سپهر خلسه و تاسمانی

داش سپـی چی میــــگـــن ایـن ها

بگـــو نگـــن یاکــوزا یاکــوزا

بگـن ساکـورا ساکـورا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تاس یو یو

کش زیاده عیـــن حاتـمـــی

بالــــام از زمان خاتــمـی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تاســی هم میـکــنـــه پول رو پرش

تا خانــم ها بکـــنن آب تنـــی

دوســـت هام زن ستــــیــز

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

آبـی روشـــن عیــن من سیــتی

برف میاد سریـع ترکـیـــه ام

تا گرم میـــشــه میـرم ون سیـتی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

سپـی دهن سرویــــس به مولـا

ایـــن ها من رو میـخـوان هیـــولــام

ایــن ها من رو میخـوان به مولــا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تاسـی بهـــشـون بگـــو

تاســی بهــــشــــون بگــو هیــولام

الآن ورس هام

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

همــه پول نقـده

پلـــیــــس هم که لقــــش

توو یه لحظـــه جون رفــــتـه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

پس زمــان حالـا تو خوب بچـــسب

دو تا جدی دو تا بازیگـوش

توی مهــمــونــــی میــگــن تاســـی کوش

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

انقـدر شامپایــــن رومـــون پاشــــیدن

امــروز سه تایــی گرفـــتـیم حاجی دوش

دارن خالطــــور ها فاز یاکــــوزا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نامــوســا با دوســت هام میــــام کارتـــلــی

دســـتم ساوزا ساوزا ساوزا

دارن خالطـــور ها فاز یاکــــوزا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نامــــوسا با دوست هام میـــام کارتــلـــی

دستـــم ساوزا ساوزا ساوزا

ریــز میــان این ها مار موز ها

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

مار موز ها مار موز ها

دارن خالـــطــــور ها فاز یاکـــوزا یاکـــوزا یاکـــوزا

با یه سی دویـــسـت

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خیــلی جمـع و جور

میـرســم میــکنــم پک رو روو

میـــگـــم نرو زود

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

لا ایـن جک و جونـــور ها

خوب هم پیــــدا میــــشــه تک و توک

تاســـی میــــاد دســــتـش جانی قرمـــز

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

چرا آبــی نیســـت پس حاجــی لیــــبـــل

نداده مگه خب همــه کش رو

چرا نمـــیگــــیــــری بقــــیــــش رو

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

سپــی بیــزنس همــــینه رویش و

دادا علـفــت هم بالــاســــت هزیــنش و

خودت گفـــتی نزار یه جا همه کش رو

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

هر چی کشیـــدیــــم که حقـــی نشــدی و

باز بالــاسـت موجـــودی

موج بازی عیـــن دوج روو بیــــت

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

حتــی لاکچـری شدن منــشی ها

انــــقــدر فلــــو ها رو تاسی کشــت روو بیـــت

دارن خالــطــور ها فاز یاکـوزا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نامـــوسا با دوســـت هام میــام کارتـلــی

دســتــــم ساوزا

فرق شب ها با روز ها

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دارن خالــطـــور ها فاز یاکـوزا

ناموسا با دوســــت هام میام کارتــلــی

دســـتــــم ساوزا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

فرق داره شب ها با روز ها

خالــــطور ها فاز یاکــــوزا

فرق داره شب ها با روز ها

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

کارتلـی دســتــم ساوزا

کارتـلی دســــتــم ساوزا

دارن خالـطــــور ها فاز یاکوزا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نامـــوســـا با دوسـت هام میــــام کارتـــلـی

دســــتـــم ساوزا ساوزا ساوزا

دارن خالــــطـــور ها فاز یاکـوزا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نامـوســــا با دوست هام میــــام کارتــلـــی

دســــتــم ساوزا ساوزا ساوزا

متن آهنگ دوست هام زن ستیز از سپهر خلسه و تاسمانی

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا