متن آهنگ دیر شده اینا تازه دارن میان از حصین و سهراب ام جی

متن آهنگ دیر شده اینا تازه دارن میان از حصین و سهراب ام جی

[ورس یکــــ]

فازا فضایــه جو سنــــگـیــنـــه

کوچــه های اطــــرافـــو بســـتــــن دیگــــه

یکی یه چی دسـتـم میده

🎸🎸🎸🎸🎸

میــــگـــم مســــتــم حاجــی ایــــن بد سمیـــه

دیــــر شده ایـنا تازه دارن میــــان

دســـتــشـــون گلــــه انــگـار خواسـتـــگارن اینـا

اونـا هم که یه کم تازه کارن بیـــان

🎸🎸🎸🎸🎸

پا بد میشــــن و یهــو فاز ما رو هم میگـــن

اینـطرفا تو مثبـتـــی نیــــا

ایـنـــجــاها نیـــســـت حاجــــی صحــــبــــت حیا

سوسکـــی میـان ا پشــــت در حیـات و

🎸🎸🎸🎸🎸

لنــــگا میـــرن برا مشتــــری هوا

شب میـشــــه باز دراکولـام من

لولـــه میــــشــــن چرا پولام من

یه سری هم روی مالــــی هنــگـــیـــدن

🎸🎸🎸🎸🎸

لایــــن بازا مشــــغول خالی بنــدی ان

همــــه ساکـــتـن تا میام توو در

داشـیــا هم پر رو مافــیــان توو شهــــر

زاخارامــم همـه گنــــگ بازن عشــقی

🎸🎸🎸🎸🎸

با رحــــمتـــی مشــــغـــول سنــگ کاغــذ قیــچـــی

صدا آژـیــرا رو نشــنــــیــدم

اگـــه بریـــزن هم کش میــــدم

حله ایـن تلــــفاتـا تشــکـیــلن

🎸🎸🎸🎸🎸

یازده بیـان پیشـــمون هم هشـــت میــرن

[کـــورســــ]

ایــــنــجـا دوازده به بعــد

هر کی میــبــــیـنی دورمه ا سیبیل تا مم

🎸🎸🎸🎸🎸

خودش یه پا بچه لاتــــه

تو رو میخـوره بدون شک

دوازده به بعــــد

چقــی اصــــا نمـیــخـــواد راه بیـــای تو بگـــو ما میـایـــم

🎸🎸🎸🎸🎸

پیــش هر کی بالــــاخـــواهــتـــه

اونــم خرجـشــــه یه دونه چک

[ورس دو]

ایــنـــجـا دوزاده به بعــد

🎸🎸🎸🎸🎸

چفت اون لاشخوره هر چی کف شهــر

هر کی که تخ داره نگـــاه کنـــه چپ

میبـــیـــنـــه که بد توو جاداره ما میــــخـوره چک

همه داشا همه ور قمــه کاسب

🎸🎸🎸🎸🎸

به ما خوردی جا برو نمــــیبــره آســــت

همـــه جور هم سوخـــت داریم برا پروازت

توو اون جیــبـــم سنـگ توو اون یکـــی المــــاسه

چاال چی میــخــوای اصـــا ا کجــــا ظهــور کردی

🎸🎸🎸🎸🎸

کی لات شدی شمـــا به کدوم تقـویــــم

داشـــی شل کن یه گوشه نبــین پیـشرفــــتیم

ما که میفـــهـمـــیم پ دروغ تعــطــیــــل

زاخـار میــگـی زده غیـبــم

🎸🎸🎸🎸🎸

آره ولــــی هر موقع بیـــام ایـــنـــا شیــون

دو سه نفر ا ما رو هم دیـروز دادن پیگــرد

نمیـگـیریـــم تخـم میــــشــه با یه تلفـن اوکـی کرد

پس همــیــــن میــکروفــون و رپ فارس

🎸🎸🎸🎸🎸

به چشــمـم تریــبـــون لحظـه هاست

میـکـنم گاهـی لای درو باز

پس نخواه اتـو کشـــیـــده بخـــونــم مث یاس

خب زدم توو خون پول پول

🎸🎸🎸🎸🎸

بد خوب تاثـــیـراتش هر چی بود روم مونـد

پول شد پول پلــیـــس هم که زوم شد روم

تو رو بگــــیــــرن ایـن طرف میــگـن اوم جون کو

[کـورسـ]

🎸🎸🎸🎸🎸

ایـــنــجـــا دوازده به بعد

هر کی میـــبـیــنــی دورمــــه ا سیــبــــیـل تا مم

خودش یه پا بچه لاتــه

تو رو میـــخـــوره بدون شک

🎸🎸🎸🎸🎸

دوازده شب

چقــــی اصـا نمیخـواد راه بیــــای تو بگــــو ما میایـــم

پیـش هر کی بالــاخــواهــــتـه

اونم خرجــــشــــه یه دونــــه چک بخـواب تا چو

🎸🎸🎸🎸🎸

[ورس سهــــ]

شب میــشه حاجـی پات پاتــــه

دوزاده به بعـد همـــش خاطرات خوب

پر روه ایـنجــــا چاک لاته

🎸🎸🎸🎸🎸

گنـدشـون هم که خاک پاتــــه اه

بابـا مشــــکلا حل پاتــــه

فقط لب تر کن که کی سد راهـته

حل چشـاته هر کی که بچـــه لاتـــه

🎸🎸🎸🎸🎸

ما رو حفـظ کرد انگــــاری وان یکــاد

نکـــنـی نطق زیــاد

میـــدم عمـو یه چی بهـــت بده ذوب بشی ها

باش مراقب خوشـگلیـات

🎸🎸🎸🎸🎸

نمیکشــــی بده من که داریـم گشـــنـه زیـــاد

چشــامــون ا اون کاســـه خونـــا

بگو کو لاتــا بودی توه لات کوا

آهـا دنـــبـالــــمــونن توو آســـمـــونـا

🎸🎸🎸🎸🎸

ما که کف خیــــابـــونیــم مث پاســـبـــونـا

بیا بذار یه چی بگــم فاز اوناهـم عن شه

هر جا که بریــم زمــــیــن واسـمـــون باز فرشـه

چاقال نخـــواه ازش کاســتون داغ تر شه

🎸🎸🎸🎸🎸

کاری میـــکـنـیــم که یه پا اسـتــخــــونات کج شه

لفظـام هم مو به مو راســتـه

کسی نمیــتونــه روبــــرو واســتـه نه

بیــــســت چهاری وصـــلــــیـــم به تهــــران

🎸🎸🎸🎸🎸

ایــــنا دوازده میرن خونـه سیــــنـدرلــــان عمــو

[اوترو]

دوازده به بعــد

عمـــو کی اومده

🎸🎸🎸🎸🎸

دوازده به بعـد

دوازده به بعـــد

متن آهنگ دیر شده اینا تازه دارن میان از حصین و سهراب ام جی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا