متن آهنگ زندگی لبخند معنا دار میخواهد فقط از ایی هام

متن آهنگ زندگی لبخند معنا دار میخواهد فقط از ایی هام

بی تو جای خالیـت انــکار میــخــــواد فقط

زنـــدگــــی لبـــخــــنــــد معــنــــا دار میــخـواهـــد فقــط

چشــــم ها به اتـــفاق تازه عادت میــکنــــنـد

سر اگــــر عاشـق شود دیـوار میـــخــواهـــد فقـــط

~~~~~~

بغــض وقـتـــی میرســــد شاعـــر نبــــاشـی بهــــتــر اســـت

بغــض وقـتی دیــــده شد خودکار میـخـواهد فقــط

چشـم های خیســــم امـــشــــب آبــــروداری کنید

مرد جای گریـــه اش سیـــگار میخــــواهد فقــــط

~~~~~~

بغـــض وقــــتی میــــرســد شاعر نبــاشــــی بهـــتر است

بغــــض وقـتـــی دیــــده شد خودکـار میـخواهــــد فقــــط

چشم های خیـســــم امــشب آبـــروداری کنــــیــد

مرد جای گریــه اش سیــــگــــار میـخــــواهـد فقـط

~~~~~~

سیــــگار میــخواهــد فقـــط

شعلــه ام که بی امــــان از تو میدهـم نشــــان

مرا ببـــر به خواب ها

حق من بودی ولی حالا به ناحـق نیــــسـتــی

~~~~~~

حرف حق هر جور باشــد دار میخـــواهــــد فقـط

نیــــسـتــی حتی برای لحظـه ای یادم کنـــی

انــــتـظـــار دیــــدنـــت تکـرار میخواهــد فقـط

بغـــض وقــــتــــی میـــرســـد شاعــر نبــاشــی بهــــتـر است

~~~~~~

بغـض وقـتـی دیـده شد خودکــــار میـخواهـد فقـــط

چشــــم های خیــــسم امــشــــب آبـــروداری کنــــیــد

مرد جای گریـه اش سیـگــار میخــواهد فقـط

بغــــض وقـــتـــی میرســد شاعــــر نبـــاشــی بهتر اســـت

~~~~~~

بغـض وقــــتــی دیده شد خودکار میــــخـواهــد فقــــط

چشــــم های خیـــسـم امــشــب آبـروداری کنیـد

مرد جای گریـــه اش

متن آهنگ زندگی لبخند معنا دار میخواهد فقط از ایی هام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا