متن آهنگ شدم رفیق هرکی ازم تعریف کرد از شایع و زال

متن آهنگ شدم رفیق هرکی ازم تعریف کرد از شایع و زال

یا از ایــــن ور پشــــت بوم

غش کردم یا اون ورش

هی خواستــم برســم زود تهـــش

هرچی کتـاب داشـــتمـو فقــــط خوندمــش

آب از آب تکــون نخورد چون شبـــی

*********

تصـــمیــــم گرفــــتــم صبح تموم شد

فکــــرای قبــــل خواب ومـن

فقــط تو فکــرم دســـت به کارو

فردا فردای فردا فردا شد فرداش

کلـمـــو حرف قشــنــگـــاش

*********

همــــه برنـــامـــه هامــــو کردم لاش

انــداخـــتــم عقــــب ول گشـتــــم جاش

شدم رفـیـق هرکــی ازم تعـــریــــف کرد

هرکی به اشــتـبــــاهـام مهر تایــیـد زد

روال عادتــــا آســـون بود و تغیــــیـــر سخـــت

*********

همـــیــن باعث شد تا دلـیــــل شن اره

توهم زدم عقل کلــم

درســــت نمــــیــــگــم هرچـی خودم

تا میـگــفــــتــــم زدم خاکـــی

به خودم میگــفتــــم ایــنــا کیـو نقــــد میــــکـــنــــن

*********

منـــو تو کی باشه بهــــم یاد بدی جادمـو

امـا چشمامـو که باز میـکـنم میبــینـم

کردم هر کاری نمیــــخواســتـــمــو

نگاه

Doـــnـt be that waـy

*********

Faـll apـaــrــt twــiـــcـــe a daـــy

I juــــsـt wiــsـــh yoــu coــuـld feـeــــl whــــat yoــu saـــy

Shــoــــw nevـeـr teـll

But I knــــoــــw yoــــu toــــo weــlـl

Goــــt a moـــoــd thـaــــt yoــu wiـــsــh yoــu coــuــlــــd selـl

*********

رویــا به پای تنـــم خورد

چون زندگـــی بود پا پیش تر از رول

آدم بده ی قصــه ی تو ام

همـــون که آخـر بازی ادب شد

پاپــوش سایـــز پام نبود

*********

لحظـــه هام همــــه شدن کام به کام حروم

من درگـیر آرزوهــام امـــا خواســــتـــه هام

قد داشــــتـــه هام نبـــود

معــــلوم نی هر روز یه هدف دارم

از تو نه از خودم طلبــــکــارم

*********

بزار ببیـنــــم ویــتــــریـن قشـــنـگــــو خودم

که میـــدونم کنـج لجـنزار

نمـــیـــرم از زیـرش در نه

چون نکـرده قضیـه فرق

من همون که روحـمو فروخـتـــم

*********

به تو هنــــوزم اســــیـرتــم من

از خودم در رفـــتــــم نه تو

منــو به خودم سرگـــرمــــم نکـــن

رفـــتـم توی مسیر غلــطــــی که

هرچـــی خواســـتـــم برگـــردم نشـــد

*********

ببــخش من جعلـــق معلـقم

تو افــــکارت دو شب بدم دو شب خوب

همــــه دورم زدن هیچـکــی نبــود تو هم روش

Doــnــt be thـaـــt waـy

Faـــll apـــaـrـt twــicــــe a daــy

*********

I jusــــt wiــــsــــh yoـu coـuـــld feـــeـl whـــat yoـu say

Shــــoـw neــــvــeـــr teــlـــl

Buــــt I knـــoـw yoـــu toـــo weـlــl

Goــt a moــــoــــd thــــaـt yoـــu wiـــsـــh yoـــu coـــuـlـd seــــll

تازه دوزاریـم افـــتاده

*********

چنــد بار تا حالــا دنـیــــا بیلــــاخ داده

به من قول شل و ولـام

به منـــی که تو تکــرار دنـبــال داستـــانــــه

من فقــط حرف زدم

چهـار جام عمـل کردم همــــش سم بلـــن

*********

خودم که میدونـم چی کارم

اگــه الان حتـــی یه دنــــیـــا انـکـــف نقـــشــــمـــن

دلــم آرزوهـامـــو میــخواد

دلــم میـخــــواد دیگـــه بس کنــــم

ایـن دوتا چشــم خرمــایـی رنــــگ

*********

جای شمــاها یه چیـــزی ببیــــنــه از خودم

میون ایـــن همه بد عادتـی

میـــون خدا و زمــین و من امانـتـــی

یه چیزی تومــه بم میــگـه

از ایــــن به بعد منــــتــظـــر فردا نشــین

*********

پشتـشو سفــــت بگـــیــــر تو هم

چرا فقط بقــــیه خوب زنـدگـی کنـن

دونـه دونـه انجـام میدمـشـون

چهــــل سالــــگـی حرص نمـــی خورم

منم باری به هر جهـت

*********

میــــخـــوام تشخــــیـــص بدم چیــه مصــلــحـت

یا تو منـگـنـه تغیـیـــر میــکــنی

یا همــــیــشــــه همــــیـــن قدر مســــخرسـت

Dont be thــaــt waــy

Faــــlـl apــart twـiـــce a day

*********

I jusـــt wiـــsــh yoــــu coـــuــــlـــd feــeــــl whـaـt yoــــu saـــy

Shoـw neـvــــeـــr teـــlـl

Buــــt I knـoـــw yoــــu toـــo weـlــــl

Goـt a mooــd thـــat yoــــu wiـــsـh yoــــu coulـــd selـl

I doـnــt waــــnnــــa be yoــu anـymــoـre

متن آهنگ شدم رفیق هرکی ازم تعریف کرد از شایع و زال

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا