متن آهنگ غش کردم یا اون ورش از شایع و زال

متن آهنگ غش کردم یا اون ورش از شایع و زال

یا از ایـن ور پشـــت بوم

غش کردم یا اون ورش

هی خواسـتــــم برســــم زود تهش

هرچــــی کتاب داشـتــــمــــو فقـط خونــدمـــش

آب از آب تکـون نخـورد چون شبــــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تصـمـیـم گرفتـــم صبــح تموم شد

فکــرای قبــل خواب ومــــن

فقـــط تو فکـــرم دست به کارو

فردا فردای فردا فردا شد فرداش

کلــــمو حرف قشـــنــگـاش

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

همه برنـامــــه هامــو کردم لاش

انـداخـتـــم عقــب ول گشــتــم جاش

شدم رفــــیق هرکـــی ازم تعـــریـف کرد

هرکی به اشـــتـباهــــام مهر تاییـد زد

روال عادتـــا آســــون بود و تغیــــیــــر سخـــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

همـــیــن باعـث شد تا دلیل شن اره

توهــم زدم عقل کلم

درسـت نمـیــــگــم هرچی خودم

تا میـــگــــفـتــــم زدم خاکـــی

به خودم میگــــفـــتم اینــا کیـو نقــد میـکـــنن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

منــو تو کی باشــه بهــم یاد بدی جادمـــو

اما چشمـامـو که باز میکــــنـــم میـبـــیــنـم

کردم هر کاری نمــیــــخــواســتمو

نگـــاه

Doــnـt be thــــaــــt waـــy

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Falـــl apaـــrــــt twـــiــــcـe a daـــy

I juــsـt wisـــh you coـــuــlـd feـــeـــl whـaــــt you saـــy

Shــoـــw neـــveــr tell

Buـt I know yoــu toـo weــlـــl

Goـــt a moــoــــd thـــaـــt yoـu wiــــsh yoـu coـulـــd seــlــــl

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

رویا به پای تنـــم خورد

چون زنــدگـــی بود پا پیــش تر از رول

آدم بده ی قصـــه ی تو ام

همون که آخــر بازی ادب شد

پاپــوش سایــز پام نبـود

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

لحــــظــــه هام همـــه شدن کام به کام حروم

من درگـیـــر آرزوهـام امــا خواســــته هام

قد داشـتــــه هام نبـود

معـــلوم نی هر روز یه هدف دارم

از تو نه از خودم طلــــبـکارم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بزار ببــیــنـم ویــــتـریـــن قشـــنـگــو خودم

که میـدونــــم کنــج لجنـــزار

نمـــیــرم از زیـــرش در نه

چون نکــرده قضیه فرق

من همــون که روحمو فروخــــتم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

به تو هنــــوزم اسـیرتـم من

از خودم در رفـــتــم نه تو

منو به خودم سرگــــرمــم نکـن

رفــتـم توی مســــیر غلــطـــی که

هرچـی خواســـتــــم برگردم نشــــد

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ببـــخــش من جعـلـق معـــلــــقـــم

تو افکــــارت دو شب بدم دو شب خوب

همــه دورم زدن هیــــچـکــــی نبـــود تو هم روش

Doــnــــt be thــــaــt way

Faـــll apـــaــــrــt twــice a day

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

I juـsـــt wiــsh yoــــu coــــuــــlـd feــeـl whــaــــt yoــــu saـــy

Shـــoـw neــvــeــr teـlـــl

But I knــoـــw yoــu toــــo weـlــــl

Goـــt a moـــod thـat yoـــu wiــsـh yoـــu coـــuـld seـlــــl

تازه دوزاریــم افــتاده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

چنـد بار تا حالـــا دنـیـــا بیـــلـاخ داده

به من قول شل و ولـام

به منــی که تو تکـرار دنـــبال داســـتـــانــــه

من فقـــط حرف زدم

چهار جام عمــــل کردم همـش سم بلن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

خودم که میـدونـم چی کارم

اگـــه الــــان حتـی یه دنــیــــا انـکف نقــــشـــمـــن

دلـــم آرزوهـــامـو میـخـواد

دلـــم میــخـــواد دیـگــــه بس کنم

ایــن دوتـا چشـم خرمایـــی رنگ

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جای شمــــاهـا یه چیــــزی ببــیـــنـــه از خودم

میــــون ایــن همـــه بد عادتـی

میـون خدا و زمــیــــن و من امــانـــتـــی

یه چیــزی تومــه بم میـگــــه

از ایـن به بعــد منــــتــظر فردا نشـــیـن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

پشــــتــشــو سفــت بگیــــر تو هم

چرا فقــط بقــــیــه خوب زنـــدگی کنــــن

دونــــه دونــــه انـــجـام میـــدمــــشـــون

چهل سالـــگــی حرص نمـی خورم

منـــم باری به هر جهــــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

میـخـــوام تشخیــــص بدم چیـــه مصـلــــحت

یا تو منگـــنـه تغـییـر میـــکنــی

یا همـــیــشه همـــیـن قدر مسخــــرسـت

Doــــnــــt be that waـy

Faـlــl apــaـــrــــt twــــiـــce a daــy

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

I jusــــt wiــsــــh yoــــu coـــuــlــd feـــel whaــt yoــــu saـــy

Shـــoــw neــــvـــeـــr telـــl

But I knـow yoـu toـo weــــlــl

Goــــt a mooـd thــaــt yoــu wiــsh yoــu couــــld seــlـــl

I doـــnـــt waــnــــna be yoـــu anـــyـmـoــــre

متن آهنگ غش کردم یا اون ورش از شایع و زال

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا