متن آهنگ ما کلماتو جا مینداختیم از امیر تتلو و حصین و پیشرو

متن آهنگ ما کلماتو جا مینداختیم از امیر تتلو و حصین و پیشرو

پرده ها رو بکـــش کنـار

بذار نور بیـاد تو

یه شیـــرینـــی مهــمونـــم کن

^^^^^^^^^^

ازم معــــذرت بخــواه

بذار آروم باشــــم و سر به راه

منـبــــیخــیــــال بره هام

^^^^^^^^^^

بیـخـیــــال بره هام

بگو چی تو ذهنـــتـــه وقتــــیـــرو به روت منــــم

رو به نورمـــث کوه نور با یه جیـب پر پول

^^^^^^^^^^

با دل شیــــریـک پیــــک پر انـرژــی توی پورشه سفـیــــد

پشــــت رفــــیــقـمــخ ترکــــیـــد توی رپ فارســــی

زیــر دسـتامــون صد هزار تیـــم هنـو شاخـــیــم

^^^^^^^^^^

همـه آرتـــیــــست حرکــــات همـه فابریـــک

همـــیــشـه آمـاده روی بارفــیــکــس مارگــــیـر

ما کلــمـاتو جا میــــنــــداختیــــم

^^^^^^^^^^

رپ پارســــی میـــشــد تو تاریــخ جاوید

از هیچی شاتـیــک ساخـتیم

همــیــشــــه منـــو مث یه شاه میــشنــــاخــــتــــیـن

^^^^^^^^^^

حتــــی از سنـگ هم آرتـیــــســــتــــســاخــــتیـــم

بازی با ما یعــــنـــی آتـیش بازی

دشـمــــنـا رو آشـــتــی دادیـم

^^^^^^^^^^

دیگـــه هیـچـجـــوره تووی پارکــــینـگ جا نیست

مشـکـــلــاتـو خواستـیم داشـــی

صدای بمــــب کنــــار خاک ریـــز عادیـه

^^^^^^^^^^

کســـی بیــنمــون آب زیــــر کاه نی

بهـــتـریـنـــا رو توی آرشـیــــو داریــم

پرده ها رو بکش کنــار

^^^^^^^^^^

بذار نور بیاد تو

یه شیــریـــنــــی مهـمـــونـم کن

ازم معـــذرت بخــواه

^^^^^^^^^^

بذار آروم باشــــم و سر به راه

منــــبــیـــخـــیـال بره هام

بیــــخـــیال بره هام

^^^^^^^^^^

همــــیــــشـــه میـــخــــو رو چکش زدیــم

برعــــکس همــــه به جاهــای بد مشـت زدیــــم

خیلی دوره پشــــت سریــــم

^^^^^^^^^^

تا اومدیــم یاد بگـیـریــم

شدیـم کارتـکــس و انــــگـشــــت زدیــم

نمیشـــه به هم فحــش ندیم

^^^^^^^^^^

نمـــیــــشـه به هم فحــش ندیــــم

تو من یه گرگ بزرگ شد

یه پروفــســور مرد

^^^^^^^^^^

یهـــگـرگ تو گودذوب شد

تو شهر از گنده پر شد

هر کی اومـد زد و کشـت و برد و خورد

^^^^^^^^^^

سرنــــوشــت بچــه هامـــون

تنــد و تنــد تو عقــده گم شد

دیـدی آخـــر چطـــور شد

^^^^^^^^^^

دیـــدی آدم چه گرگ شد

پرده ها رو بکش کنــار

بذار نور بیـــاد تو

^^^^^^^^^^

یه شیـریــنـــی مهـــمـونــم کن

ازم معــذرت بخـــواه

بذار آروم باشم و سر به راه

^^^^^^^^^^

منـبـــیــخـــیــال بره هام

بیــــخـیـــال بره هام

خیـلــــی وقته که بیـــخــــیـالــم

^^^^^^^^^^

ایـــنــــو توم خوب دیـدی یا نه

کم کار شدی میـری یا نه

اگـــه نه که بریز همـشــو یه پیــاله م پر کن

^^^^^^^^^^

بذا بره بالـــا کنــــتور

من جر دادم نگـــو مفــت خورد

جفت پام میرفــــت روی در قفـل

^^^^^^^^^^

تا که درس بشــه برا همـــونـــی که گوه خورد

پشـــت سرمــــهــــمــــشـون مفت برن

میــبینی میـــگــــیـــرم قلـه رم

^^^^^^^^^^

ایـــنــــا همشــون گرگ ترم

بهـــشــون م بگــــیــــن الـکـی پ تند نرن وایــــســــا

جلـو میــــلـــه بوده پارسال

^^^^^^^^^^

منــــشـــدم بلــــده ی داســـتــــان

بعــد باک پره میــــرم پی بازتــاب

با دســـتی که خاکـــی ها رم (رو همـ) کرد آسفــــالـــت

^^^^^^^^^^

هنـــو تازه م ببیــــن

تو فهـــمـم هم درکی بازنــده نی

پهــــر چی راه هســت میــــریــــم

^^^^^^^^^^

ایــــنــجـا زدن و همـه رو ما بخــشـیـــدیـم

ه

ببیــــن تو این دل پر مهـر

^^^^^^^^^^

هنــــو یه صدای نابی هســــت

میگـــه جمـعـــه رم دویــــیــده

سفــتــــهــــپ ایــــن زخـــمـــا بی فایـدسـت

^^^^^^^^^^

ببـــیــــن تو ایـن دل پر مهر

هنو برا تو هم جایـــی هســـت

ایـــنــــو میشه دیــد

^^^^^^^^^^

فقــــط اگـه پرده رو بگـــیـریکـــنــار بدی با یه دســت

پرده ها رو بکـــش کنار

بذار نور بیاد تو

^^^^^^^^^^

یه شیــریـــنی مهــــمـــونــم کن

ازم معـــذرت بخـواه

بذار آروم باشـم و سر به راه

^^^^^^^^^^

منبــــیــخیال بره هام

بیــــخـــیـــال بره هام

متن آهنگ ما کلماتو جا مینداختیم از امیر تتلو و حصین و پیشرو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا