متن آهنگ من واسه تو میره جونم از آرش و هلنا

متن آهنگ من واسه تو میره جونم از آرش و هلنا

من واســـه تو میــره جونــم

مگـــه بی تو میــــتــونــم

مگه بی تو میــمـــونـــم

آرومــتــو بگــــو به من عشقـــم

^^^^^^^^^^

که میـمونی کنـارم

شدی دارو ندارم

(cـhــــrــــoـuـsــ)

you anــــd I

^^^^^^^^^^

doــnــــt say goـoــdbـyــــe

all we neــــeـd is

Onــe Nigــــhــــt In Duــbـai

cloـــsـــe yoــــuــــr eyـeـs

^^^^^^^^^^

anـd feـــeــــl thــe niــــgــhــــt

alــــl we need is

Onـــe Niــــgـht In Duــــbـــaــــi

وایــــداره میـکـــوبـه قلبم

^^^^^^^^^^

بیــا پیـــشـم عزیــزم

که شدی همه چیزم

بارونـــداره میزنـــه نم نم

با تو میزنـه قلــــبـــم

^^^^^^^^^^

با تو میزنـــه قلبــم

(cـــhـــrــoـuــــsـــ)

Yoـــu and I

doـnـt saــy goــoـdـــbـــyـــe

^^^^^^^^^^

alـl we neــــeــــd is

One Niـgـht In Duــbــaــــi

Clــــoــــsــe yoـuـــr eyـــeـs

anــd feــــeـl thــــe niـــgــhــــt

^^^^^^^^^^

all we neــeــــd is

Onـــe Niــghــt In Dubــــaــــi

تو و من

خداحــافــــظ نمیـگیــــم

^^^^^^^^^^

کل چیــــزی که نیـــاز داریم

یک شب در دبیــهــــســت

چشــمــات رو ببـنــــد

شب رو احســــاس کن

^^^^^^^^^^

کل چیــــزی که ما نیـــاز داریـم

یک شب در دبـی هســــت

متن آهنگ من واسه تو میره جونم از آرش و هلنا

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا