متن آهنگ مه تابون گوهر نابی از علی زند وکیلی

متن آهنگ مه تابون گوهر نابی از علی زند وکیلی

روســــری آبــــی به جونـــوم آتــــش تهـش زدی آتــــش

به جون مو روز و شو نالـــون

به کوه و دشــت تهـــش زنــم بر دشــت

به جون تو تهــش زنـــم بر دشــــت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

به جون تو

آخ دل زارم اســــیـرتـــه راه و رفـــتـارم

در مســــیــــرتــــه آهـــوی دلـم

زبون بســــتـه در چنـــگ شیـرته

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

اســـیـرتـه در چنگ شیرتـــه اســـیـرتـه

خوش اون ساعــــت یار مهــربـــون

که گردی عروس خونــمون

بیــارنت غرق گل زیــبــــا

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

همـــه دســت افــشان و کل زنون

مه تابـون گوهر نابــی

گل نازک روســــری آبی

به دشت خشـک دل تشـنــــم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

خنــک مث چشــمـــه ی آبــــی

به دشـــت خشــــک دل تشنــم

خنـک مث چشـــمــــه ی آبــی

روسری آبـــی به جونــــوم آتـــش تهـش زدی آتـــش

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

به جون مو روز و شو نالـــون

به کوه و دشـت تهــش زنــــم بر دشـت

به جون تو تهـش زنــم بر دشــــت

به جون تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

آخ دل زارم اســـیــــرتـــه راه و رفتـارم

در مســیرتـه آهـوی دلـــم

زبـون بســـته در چنــگ شیـرتــه

اسیـرتـــه در چنــــگ شیــرته اسیـرتـــه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

آخ دلــت آبـی یار مهـتـابــی

کار دلــه رفتـــه رو به بی تابـــی

روســری آبـــی رو سری آبـــی

در دلت دریـــاهام گوهــــر نابـی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بی تو دل میگیــــره سر چشـــمـــه

روســــری آبـی دختر چشـمــه

روسـری آبــی به جونوم آتـــش تهــش زدی آتـــش

به جون مو روز و شو نالــون

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

به کوه و دشـت تهـــش زنــــم بر دشـت

به جون تو تهـــش زنــم بر دشـــت

به جون تو

آخ دل زارم اســــیرتــه راه و رفــتـارم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

در مســـیــرتــــه آهــــوی دلــــم

زبــــون بستــــه در چنــگ شیــرتـه

اسـیرتــــه در چنــــگ شیــرتـــه اسـیرتــــه

متن آهنگ مه تابون گوهر نابی از علی زند وکیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا