متن آهنگ همیشه در خاطر منی از فرزاد فرزین و الیاس یالچینتاش

متن آهنگ همیشه در خاطر منی از فرزاد فرزین و الیاس یالچینتاش

Yiــnـــe geـcــــe birـaــz yamuــr

دوبـاره شب یه نمه بارون

Yine gnــــl paــraــــm paــــrـa

دوبــــاره دل درب و داغــــون هسـت

Tm haــtــــrــــalـــaــــr yrــyor bu ehـــiــrـــdــــe

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

تمام خاطـرات در ایــــن شهر راه میــرن

Bi geـــl de gr beـn hi iyـi deilــiــــm

بیا و ببــیـن که من اصــــلا خوب نیـســــتــــم

Yaـــzــــk glmsــeــmــــeـــlـــeـr saــhـtـــe

حیف که ایــــن خنــدیــدن ها الـکـــی هســــت

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

Ne olـuـr ryــaــlـــaـــrmــsـــn dn

رویـاهای من هستـی چی میــــشـه برگردی

Neــــfــeـs alـــdــm heـــr gn

هر روز که نفـس میـکشــــم

Heــــp akــــlmـdـaـــsــn

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

همــیـــشه در خاطـــر منـی

Hzn yoــkـــtu kaـــlـــbـiـmــــdــe

اندوهـــی در قلـبـم نبـود

Seـــn soــــnــbــــaـhـــaــrـــsــn

تو پایـــیــز آن هســــتــی

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

naـــn hi kiــــmــــsــe sevـــeــــmـــez

باور کن کســی نمـــیـــتــونــه دوســـت

Senـــi soـnـــsuــzـa kaــــdaــr

بداره تو رو تا بی نهــایــت

Ne olـــur uzaــــk

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

چی میـــشــــه لطفا دور

olmـa al yaـــnــna

نشو ببر منـو پیـــشـت

متن آهنگ همیشه در خاطر منی از فرزاد فرزین و الیاس یالچینتاش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا