متن آهنگ واقعیت این نیست که واست از هوای بهشت میگن از امیر تتلو

متن آهنگ واقعیت این نیست که واست از هوای بهشت میگن از امیر تتلو

[ایــنـترو]

جور دیــــگـــر بایــد دیـد زیـــرا جهــان جور دیــــگـــر است

(آقـا راســـتـــی چرا زیــــرا داریـــم رو را نداریـــم)

🎶🎶🎶🎶

بی نمــک

[ورس یک]

واقـــعــــیت اون نیــــســـت که توو چشــــمـــای تو موج میـزنه

🎶🎶🎶🎶

واقــعیــت ایــــن شب تیــــره است

واقــعـــیـــت ایــــنــــه که بین من و تو تا آخـر عمـــر

دیگـه هر چی حرمــــتـــه شیکــــست

🎶🎶🎶🎶

واقــــعــــیـــت ایــن نیــــسـت که توو اخـــبــار میـگن

واقـعیت توو ایران و کوچـه اســــت

واقعـــیـت ایــن نیست که واســت از هوای بهـشــت میگـن

🎶🎶🎶🎶

واقــعیـت همـــیـــن زندگـی پوچســت

[کــورســ]

آره خب ایــن جمـعــــه ها غروبش بده

🎶🎶🎶🎶

وسـط شهر غم دیده

بس گفـــتن از شنــــبـه شروعه

واسه ما شنــــبـــه منــــبــــه تعطــــیــــلـه

🎶🎶🎶🎶

یکــشـــنــــبــه ریــکـــاوری که قبـــرش هم به من میـده

دوشـــنـبه استـارتـــه و شلیک و طبیــعـــت فشــنـگـش هم چیــده

آره خب ایــــن جمــــعـه ها غروبــــش بده

🎶🎶🎶🎶

وســــط شهــــر غم دیـــده

بس گفتــــن از شنـــبــــه شروعه

واســه ما شنــبــه منـبـه تعــــطیـــلــه

🎶🎶🎶🎶

یکــــشـنـبــــه ریــــکــاوری که قبـــرش هم به من میـــده

دوشــنــــبــــه اســــتـارتـــه و شلــــیـــک و طبیـــعـت فشــنگـش هم چیــــده

[ورس دو]

🎶🎶🎶🎶

سه شنــــبه جلــو پا جلــو بازو

یکــی پایــیـن یکــی بالــا

یینگ یانـگ میـــای بالــا زرتـی با ما

🎶🎶🎶🎶

انگار کره خر دادن بهـت تیــتـــاپ آآ

دنـیـــال قدمـــای بزرگ نگــیــر فاز چتـی با ما

میگـی که این یکیـــت خفــنه

🎶🎶🎶🎶

ولـی هنـــوز چرتــی بابــا اه

چهارشـنــــبــــه ها رو دوس دارم

منم عیــــن خیـــلـــیـای دیـگــــه

🎶🎶🎶🎶

میــدونــم ایـنـو خوب نی که تنـــهام و

ایــنــو هر کی بیبـــی داره میــگـه

پنــــجــــشــــنــبـــه دلـــم میـگـــیره ولــی خب میگــذره ایــــنـم

🎶🎶🎶🎶

روزا با بی میــــلی داره میــره

پاهام دم داره میپــره سیــــنـم

شب تب وینــســتــرول

🎶🎶🎶🎶

هنـوز درد داره جای آمــــپـول دیــروز

جهــــان شده یه ساعـت خوابیـــده

مردم یه مشـــت پانــدول بی روح

🎶🎶🎶🎶

ما که خب وضــعــمــــون بد نی

پر کاغـــذه سامــســونتیــــمــون

امــا یه سری اگـــه هم نیـارن

🎶🎶🎶🎶

اساســو میریــزه صاحـبــخونـــه بیرون

[هـوکــ]

آری جهــش لازم اســـت و پول

🎶🎶🎶🎶

تنــــها میتوانـــد دلیلـــی برای جهـــش باشــد

نه خود آن

امـــا برای هر جهــــشی نیــز دلـــیـل لازم اســت

🎶🎶🎶🎶

آقــــا میـز همــــون داداش لیـزه

بی نمــک

[پــلــــ]

🎶🎶🎶🎶

بایـــد به کل آدما شک کرد

که حتـی جمعــــه ها مکــدر شد

بایـــد به سادگــی توهــم داشت

🎶🎶🎶🎶

نگاه کن گریـــه هامو بدتـــر شد

باید به جمــــع یه ضربــدر زد

بایــد که منهـا تقــسـیــــم و مفــــرد شد

🎶🎶🎶🎶

بایـــد به ثانــیــــه تذکــر داد

که باز تنـــهــا و مفرد شد

بایــــد از کودک درونت بپـرسی

🎶🎶🎶🎶

که هنــوز سالـــمــــه یانــه

(ازش بپــرســــ)

بایــد از ننت بپـرســــی پدر ظالــــمـــه یانـــه

🎶🎶🎶🎶

(فــــقــط اونـــه که خوب میـــدونـه ازش بپرسـ)

بایــد از خودت بپــرســـی چقده بد میـــتونـــه باشــه مگـــه حال یه آدم

بایــــد از عشــقت بپرسـی که حست راجع به من کامــلــه یا نه

🎶🎶🎶🎶

[ورس سهــــ]

بعـــضـی وقــتـــا بد بگـایـی میشـــه

که منــــم میـخــــورم زهــــر ماری پیشـت

🎶🎶🎶🎶

تا میـــخــواد یه خرده سر صدا بپیچــه

یهــــو یکــــی مارپـیچـی به قلـب ما میـــپــیـــچـــه

هی میــــنــــدازم به هر کســی آس پیکه

🎶🎶🎶🎶

سمـــت چپـی بده ولــــی سمـــت راســـتــی شیـکــه

ما که وجی باز و گشــــنـیز پســـنـــدیــم

ولـــی خب اونم به یه طرز خاصــی پیــــکه

🎶🎶🎶🎶

هر روز صد تا درد و مرض داری پیــــشت

باز نمــیــشــــه حتـی هرزگــــاهی نیـــشت

شبــــا اوضــاع بد خمـاری میشــــه

🎶🎶🎶🎶

روزا توو خونــه سرشمـاری میــشـــه

لیوان چایــی حاضــر

دیـوار زنــــدگی کوتاهــســت که رفت

🎶🎶🎶🎶

میـــچــیــنــمــش پازل پازل

هه حاجیتـون خودش پازل بازه

خرمــا حاضر دود حاضر

🎶🎶🎶🎶

گیــــاهـــخـوار نمیـــشـه پول لازم

من حاضــر رول حاضــر گل حاضــر

اون غایــب ولـی از بیــــرون ناظــــر

🎶🎶🎶🎶

هه خلـاصــه

بذار همـه بگن گل بازه

بذار خل باشــــی خل رو موده اصـا

🎶🎶🎶🎶

میـــمـــونــه مغـــز خل تازه

آآآ حکــم لازم

ما که دل حکــــم کردیـــم

🎶🎶🎶🎶

اون چرا برد با خشــت

ما همـه جوره احـــترام گذاشـتـیــم و اون

همـه حرکـــات به مولـا زشــــت

🎶🎶🎶🎶

هر کی به ما رســــیـــد

به ما گیــر کرد قلــــابــــش

هر جا ما جفــت شیــش گذاشـــتیـم

🎶🎶🎶🎶

اونا بردن با دوتـــا بش

[کــــورس]

آره خب ایــن جمــعـــه ها غروبــش بده

🎶🎶🎶🎶

وســط شهـــر غم دیــده

بس گفــتــن از شنـبــــه شروعه

واســــه ما شنــبـــه منـــبــــه تعطیــله

🎶🎶🎶🎶

یکـــشنبــــه ریـکــاوری که قبرش هم به من میــده

دوشـــنــــبـــه استـــارتـه و شلــیــک و طبـــیــــعــت فشـــنــگـش هم چیــده

آره خب ایـن جمــعه ها غروبــش بده

🎶🎶🎶🎶

وســــط شهـــر غم دیـده

بس گفتـــن از شنـبـــه شروعــــه

واســه ما شنــــبـه منبـه تعطــــیـــلــه

🎶🎶🎶🎶

یکشنبـــه ریـــکاوری که قبـرش هم به من میـده

دوشنــــبـــه استــــارتــــه و شلـــیــــک و طبــیـــعـــت فشــنگـــش هم چیــــده

[هــــوک]

🎶🎶🎶🎶

من از دیــــوانـــه ها دیــدم هزاران عاقـــل مرده

و از عاقــــل ولی دیـدم چنـــگ و غذای گربــه

هیـچ خفـاشـــی نمـیـــتوانــد ویــروس آدم بسازد

🎶🎶🎶🎶

مگر ایــنــکـــه آدمـی خفــاش شده باشـد

چه بســــیار آنـــان که در پیـــمــانـــه کم گذاشــــتـــنـد و

چه بســیـــار که خود در پیــمـانـه کم بودنــد و حذف شدند

🎶🎶🎶🎶

و حذف طبـیــــعــت را دوایــی نیسـت

حتـی اگـر برای سرطـــان یا کرونـــا دارویـــی پیــــدا شود

[اوتـــرو]

🎶🎶🎶🎶

خلــــاص

متن آهنگ واقعیت این نیست که واست از هوای بهشت میگن از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا