متن آهنگ وای جهان مست توست از پدرام پالیز

متن آهنگ وای جهان مست توست از پدرام پالیز

دیـــوانه چه کنم در همــه جا یاد تو دارم در سر

دیـوانـــه همــــه شب میــــل تو دارم چه کنـــم وای دگـــر

دیــوانه چو منــــه عاشــــق اگـــر بود به تو دل می بســت

حیــــرانـــم تو نشــســتــی پیش رویم انـگــــار ماه نشست

مجــــنــونـــم و لیــلــامـی دقـــیـــقــا اونـــی که میــــخــوامــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جا داره عاشــــق تر شی تا بفــهمــم همــــیشـه باهـــامــی

مجـــنــونـم و لیــلــامـی دقیـقـا اونـــی که میــــخــوامــــی

جا داره عاشـق تر شی تا بفهـــمـــم همــیشه باهامی

وای جهان مست توســــت

هسـتـــی ام دســت توســت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

به کســـی کاری ندارم و حواسم به توست

دل در دلــــم نیـــست

چیزی بگو شایــد دیــــوانه چو دیــــوانه ببـــیــــنــد خوشــش آید

دیــــوانـه چه کنــم در همه جا یاد تو دارم در سر

دیـوانه همــه شب میـل تو دارم چه کنــم وای دگـــر

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دیــــوانـه چو منــــه عاشـق اگــر بود به تو دل می بست

حیرانم تو نشــسـتی پیـــش رویـــم انــگــــار ماه نشـــســت

مجنونــــم و لیــــلــــامی دقیـقــا اونــــی که میـخــــوامـــی

جا داره عاشــــق تر شی تا بفــهـــمـم همــیـــشـه باهامـی

مجنـونــــم و لیلامــــی دقــــیـقـا اونی که میــخــــوامـــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جا داره عاشـق تر شی تا بفــهــــمـم همـــیــشه باهـامــی

دیــوانـــه چه کنــــم در همـــه جا یاد تو دارم در سر

دیــوانـــه

متن آهنگ وای جهان مست توست از پدرام پالیز

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا