متن آهنگ وقتی چیزی نمونده که دوسش داشته باشی از امیر تتلو

متن آهنگ وقتی چیزی نمونده که دوسش داشته باشی از امیر تتلو

[ایـــنـتــرو]

داداش قسم نده

قســم وقــــتی اعـتــــبـار داره که اعـتـقادی مونــــده باشه

وقـتی چیـزی نمــونده که دوســـش داشـــته باشی

🎶🎶🎶🎶

فرقـــی نداره به چیــــزی قســــم بخـوری یا نه

[کــروســـ]

من واسـم قســم مرد آقام مرد ننم مرد

من واسـم زنــم مرد حتـی زنــجیر گردنم مرد

🎶🎶🎶🎶

همــــه روح و تنم مرد واســـه من وطن مرد

من فقـط صفــر و صدم حد وســــطــــم مرد

من واسم قسم مرد آقـام مرد ننـــم مرد

من واســـم زنــــم مرد حتــــی زنـجــــیـر گردنـــم مرد

🎶🎶🎶🎶

همـــه روح و تنــم مرد واسه من وطن مرد

من فقـــط صفر و صدم حد وســطــــم مرد

[ورس یکـ]

بدنـم روح نداره

🎶🎶🎶🎶

اونی که من میــــخـوامــش خیـلــــی دوره اونـــور آبــه

من هنــوز دوس دارم ولی خب رو من کلــا ذهن اون خرابـــه

ایــــن خونـه نور نداره شبــا تنــــهــــایــی میــــشـه کوم پاره

تنــهــــا چیـــزی که درسـت فهـمــیــده ایـنـه حرص منــو خوب دراره

🎶🎶🎶🎶

دلــــم از شهـر بریده هر کی اومـــد بغـلــم دهــنـــش بو الـــکـل میــده

ولی سر میکــنـــم هر طوریــــه دیــگه اعـــصـــاب ندارم قهـر کنــی هی

[کــــروسـ]

من واســم قســـم مرد آقــــام مرد ننــــم مرد

🎶🎶🎶🎶

من واسـم زنـم مرد حتی زنجـیــــر گردنــــم مرد

همه روح و تنم مرد واســــه من وطـــن مرد

من فقط صفر و صدم حد وسطــــم مرد

من واسـم قسم مرد آقـــام مرد ننــم مرد

🎶🎶🎶🎶

من واسـم شوهـرم مرد حتــــی زنــــجــیـر گردنــم مرد

همـه روح و تنم مرد واســـه من وطـــن مرد

من فقط صفـــر و صدم حد وســطـــم مرد

[پـــلـ]

🎶🎶🎶🎶

سرآغاز راهــی بودم که مقـــصدی نامعــــلــــوم داشـــت

خیــابــــانــی پوشیده از ترس و دوشـیـــده از عشــــق

سرانجام حالــــی بودم که آیـنـده ای نامشــروع داشــت

و من چه بی پروا در پی پروانـــه شدن و

🎶🎶🎶🎶

چه دیوانه و بی بال در پی پرواز

آری جهان ما جهـش نداشـت و

من هر روز دچار بیـــگ بنـــگ درون

[ورس دو]

🎶🎶🎶🎶

من واســم رفـــیقــم مرد من پر سنـگــــیــنـی ام

تووم یه علـــی بی غم مرد

من واسـم آبـــجــــیــــم مرد داداش مرد

دادیــــم دسـت هر کســی جفـــت آلـو ها رو هم باهــــاش خورد

🎶🎶🎶🎶

من واسـم قســم مرد

تو رو هم بلاکـت کردم ببـــخــشــیـــد دســــتــــم خورد

من واسـم حشـــیــــش مرد شراب مرد

ولـــی خب رو جنــس بودم و اون تا صبح برام خورد

🎶🎶🎶🎶

دوبــاره سگ شدم نمــیــــزنــــن جیـــک خیـــره

دوبــــاره کاری کردی بخـــوره دکــمــــه سیــکـــتــیـــت

دوبــــاره مردم و ایـــن شبـــا میــکـــنــن شیـک پیــــرت

توو فهرست همـــه این شهر خورده تیــــک زیـــرت

🎶🎶🎶🎶

من واســم عشــــقــــت مرد

بدبــخـــتــــی شروع شد تا چشـــام به چشـمـــت خورد

من شدم یه چت خل ولـــی چت تو نه دیـگـه چت گل

همــونــا که بزرگ کردم شدن برام شر

🎶🎶🎶🎶

ادا ما رو درآوردن شدن کلانــتـر

ما کلـــاغ پر و ما کلـــاغ پر

توو خونــه بیــــکـــار فقــــط دود میـــگـــیـرن برام تل

هی میـگــم الــــآن نه و الــــآن نه

🎶🎶🎶🎶

من خرد و خمیر ولی توقع دارن از آدم و

دام میــــدن عذابــم و عذابــم

من خودم اســـتـــرسم من خودم خرابم

همــــه شدن چپ با من

🎶🎶🎶🎶

حتی خامــــوش میـــشـــه هی لپ تاپـم

از چشـــم همـه افـــتـادم همـه روم فاز بد دارن

بیــخــیـال قسـم و آیـه عیـن مرده ها رفـــتـارم

قســم شکو ا بیــن میـبــــره من به همه چی شک دارم

🎶🎶🎶🎶

[کــــروسـ]

من واســم قســــم مرد آقــام مرد ننــــم مرد

من واســم زنـم مرد حتی زنـجـــیــــر گردنم مرد

همـــه روح و تنم مرد واســــه من وطــــن مرد

🎶🎶🎶🎶

من فقـــط صفـر و صدم حد وسـطــــم مرد

من واســــم قســـم مرد آقــــام مرد ننـــم مرد

من واســم شوهــرم مرد حتـی زنــجـــیـر گردنـــم مرد

همـــه روح و تنــم مرد واســـه من وطـــن مرد

🎶🎶🎶🎶

من فقــــط صفــــر و صدم حد وســـطــم مرد

[پـلـ]

چطـــور زمـــینـی که در حال نفــــس کشــیـــدنـــســــت را نمـیبیننــــد

و توقــع جاودانـــگــــی دارند از برگـــه ها درست شده از درخـــتــان مرده

🎶🎶🎶🎶

سهــم ما قاطــی شدن با آتــــش نبــود و

تنـهـا کمـی گرمــــی ما را بس بود

که از بازی با آتــش سوخـــته شده ایــــم

سهـم ما غرق شدن در دریـــا نبــود

🎶🎶🎶🎶

چون هشــدار صاحـــب خانه رســــالت میهمـان نیـــست

[ورس سه]

روانــی که میـــشـم

خوشـــشـون میاد مردم ایـــن شهــر روان پریـشـــن

🎶🎶🎶🎶

حتــــی اونــی که جونـم بود عمـرم بود همه چیم بود

انـگـــاری رفـــت و مرد برام پریـــشــــب

عصـــبـی که میشم همــــه فاز بد میـدن

جای ایـنـکــه ببـــیــنـن چه مرگـمــــه در میــرن

🎶🎶🎶🎶

چقـده سخــتـه بین این هالو ها فهـمـــیـدن

تا صبح بیـدار ولـــی هزار بار ایـــن لالــو ها رد میـدم

من واســم خنــده مرد روز خوش ندیدم بعـد تو

دلـم شد یه قبــرستــون وقــتـی کنــدم تووش قبـرتـــو

🎶🎶🎶🎶

یه روح شدم من به کل

من واســم عشــقت مرد

بدبختـی شروع شد تا چشــام به چشـــمـــت خورد

من شدم یه چت خل ولـــی چت تو نه دیـــگه چت گل

🎶🎶🎶🎶

بیـــخـیـــال دور دورا وقــــتـــی جلـــو پا اینه

تخــم ندارم که برم حتـــی جلــو آیــینـه

خنـــده هام عصــبی فشــــارم پایــیـنــــه

اونــی که مال منـــه به همه پا میــــده

🎶🎶🎶🎶

[کــــروســـ]

من واســـم قســــم مرد آقـــام مرد ننــــم مرد

من واســـم زنـم مرد حتــــی زنـجیـــر گردنــم مرد

همــــه روح و تنــــم مرد واســــه من وطــن مرد

🎶🎶🎶🎶

من فقـــط صفــــر و صدم حد وســــطـم مرد

من واســــم قســــم مرد آقـــام مرد ننم مرد

من واســم شوهــــرم مرد حتـی زنــــجــیـر گردنم مرد

همه روح و تنــــم مرد واسه من وطـــن مرد

🎶🎶🎶🎶

من فقــط صفـر و صدم حد وسـطــــم مرد

[اوتـرو]

از مردمی که تولــد یک کودک را سرگــرمـــی

و زنـدان یک سگ را دلــگـــرمــــی

🎶🎶🎶🎶

و قفــــس بلــــبل را موســــیــــقــــی میـــپــــنــدارنــــد

عشـــقـی فوران نخــــواهـد شد

در جهــنـــمــی که میـــگـــریــــنـد برای خروج

تنـــهــــا خنـده را دیوانـــگـــی برزخ را خاکــــستری

🎶🎶🎶🎶

و بهـشـت را آرزو میـــتــوان پیــــدا کرد

و در چنــیـــن آشـــفـــته بازاری قسم

تنـهـا یک دروغ ساده اســت خلــاص

متن آهنگ وقتی چیزی نمونده که دوسش داشته باشی از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا