متن آهنگ ولی باز یکاری کرد از تهی و تتلو

متن آهنگ ولی باز یکاری کرد از تهی و تتلو

باران تویی به خاک من بزن

باران تویــــی به خاک من بزن

EvــــeــــrـyــــDaـــy Praــــy I Maــkــــe It Woـــrـــk

هلـش هلـش هلـش بده زود

EvــeryـDaـy Praـy I Maـkــe It Woــrـk

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

هلـــش هلـــش هلـــش بده زود

هلـش بده بره بالــــا

زورتـــم بزن حالــــا

حواســـت باشه با ما

سرد نشـی وســط راه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

آره هلش بده زود

خدا خودش میـــده نور

If I Caـــn Get In You Caـــn

Go Anــd Geــــt It Too

امــشب وقــتـشـــه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

همه شدن مست و چت

توضـــیـــح با رســـم و شکل

Thــatـs Ok

تولـــد تی انــــد تیه

چاقــو با شمــع و کیک

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

EvــــeـrــــyــــDaـــy Prـــaــy I Maـــkــــe It Woــrـــk

هلـش هلـش هلـش بده زود

EvـeـrـyـDــــaــــy Prــaـy I Maـــkـe It Work

هلـش هلـش هلـش بده زود

فکر میــــکــــردم مال منـه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

روش برش دارم

ولـــی باز یکـــاری کرد

که دوبــاره فوشش دادم

نمــــیـــره هیــچ موقع اون

رفتارای فولــــش یادم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

اومـــد منو ماچــم کنــــه

من اونـو هلــش دادم

هلــــش هلــــش هلــــش دادم

خورد زمـیــن بغــضـــش شیــــکــسـت

اگــــه اون کوتاه بیـاد

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

اســـتــــایـــل تخـســــش چی پس

گفــتــم برو چت کن بره

گفــتـم گلـش گلـش با من

گفــت نمــیره هلــش دادم

من اصـــلــا علـــاقه به

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

همیـــن فیــس خلش دارم

هلـــش هلـــش هلـــش دادم

EvـــeــــryـDaــــy Prـــay I Maــkــــe It Woـrk

هلـــش هلـــش هلـــش بده زود

گفتـم گلـــش گلـــش با من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

EveــــryـDــــaـــy Prــaــــy I Maـkــe It Woـrـk

هلـش هلـش هلـش بده زود

بازی هنوز شروع نشده

تیمـم همــه گلـا رو زذه

فال قهـوه مال بنــــده اه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

توش سایــــن یه دلــارو زده

آره فال ما پر گردوه

بردمــونـو ببــــنــــد روش

ولــی هویـجـم حالــش بده

آخــه خورده اونـــو یه خرگــوش

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

بیـپ بیـپ برو بوقــتـو بزن

برو تو باشـــگـــاه زورتـــو بزن

تا من هستــــم هیــچ جا جات نیست

پول بیلـــتــــو میـدم برو گورتـــو بکـن

من نپــــریـده الکــلـــای جوونـــیـم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

فقـــط حرف میــشـنــوم از خدای درونــیـم

پولو بزار برو اگـــه جنــــگــو پایــه نبودی

فرق افــقـــی رو بفــــهــم تو با یه عمــــودی

EveـrــyـــDaـy Prــay I Makـــe It Woـrــــk

هلـش هلـش هلـش بده زود

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

EvـــeــــryــDـــaـy Prــــaــــy I Makــe It Worــk

هلــــش هلــــش هلــــش بده زود

باران تویی

باران منـــم طوفان منـــم

چون حرف منم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

من و تویــی شمــا و همــه

متن آهنگ ولی باز یکاری کرد از تهی و تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا