متن آهنگ ولی جدیدا تا یکم عصبی میشم شروع میکنه فریاد و جیغ داد از امیر تتلو

متن آهنگ ولی جدیدا تا یکم عصبی میشم شروع میکنه فریاد و جیغ داد از امیر تتلو

من سلــیــقــــم دقـــیـــقــــا شبـــیـه قبــــل تو بود

حالـا احـــســـاس میــکــــنم غریـبـم شدیـــدا

اونـا نه شبــــیـــه من ندیـدن که میــــگــــن پام نســـوز

~~~~

مگـه میـســـوزونــی صدی چنـد عزیـزم

سلـــیـــقـم دقـــیـقا شبـــیــــه قبـــل تو بود

حالا احــــســــاس میــکـنم غریـبـــم شدیـــدا

~~~~

اونــــا نه شبــیــه من ندیــــدن که میگــــن پام نسوز

مگـه میــــســــوزونــی صدی چنــــد عزیــزم جدیــــدا

هر وقـت منو عصــبــی میــکرد فحــــش بد میـــدادم بهـــش

~~~~

اون جوابــــمــــو نمیــداد

ولــــی جدیـــدا تا یکـم عصـــبـی میشـــم شروع میـــکـنــــه فریاد و جیــــغ داد

فحــش بد دادو بیداد

~~~~

اون شده بدتــر از من بد دهـنـــو بدتــر از من

بد بی اعـــصــاب نمـــونـــده دیـــگــه مغـزی از ما

ایــــن اوضـاع مسـخــــره ست نه

~~~~

آره مســـخـــرس اما نمـیدونـی بعـضـــی وقـــتــــا

بعــضـی وقـتــــا چی

هیچــی

~~~~

سلـیــقـــم دقـــیــقا شبیه قبل تو بود

حالـــا احســاس میــــکــنم غریـبـــم شدیــدا

اونــــا نه شبیـــه من ندیــــدن که میــــگن پام نســوز

~~~~

مگـه میــسـوزونــــی صدی چنــــد عزیـزم جدیـدا

سلـیقم دقـــیــــقـــا شبـیـه قبــل تو بود

حالا احــــسـاس میکــــنــــم غریبــــم شدیــــدا

~~~~

اونــــا نه شبیــه من ندیــدن که میـــگــن پام نســــوز

مگه میـســـوزونـــی صدی چنـــد عزیــزم جدیـــدا

اون حتی با تکــسـهـاش با حرف هاش

~~~~

با نگـران شدنـــاش منو عصبـی میــکــــرد

بهــم اســــتـرس میداد

اون حتــی با رفـتــاراش با شوخـــیــاش انـــگــــار

~~~~

منـو بد زمــــیــن میزد

منو بد زمـیــن میــزد

رفتــی ولــــی بعـد از این با کســی اینــــکـــارو نکـن

~~~~

که من هنــوز مریــضــم عوضــی

من هنـــو مریـضـم عوضـی

آره رفتـی ولـــی خوب بدون بی تو همـه جا تاریـکــــه

~~~~

فقـط سیگــار روشــنـه کو به کو

جفـــت چشــا خون خون

شدم بد بیــنـو بدبـین تر شدی راحــت و راحــت تر

~~~~

هرچی شدی راحتــو راحت تر

شدم بد بیـــنو بد بیـــن تر

شدم بد بیـــنـو بدبــــیـن تر شدی راحــــت و راحــــت تر

~~~~

هرچـقــــدر شدی راحــتــو راحـت تر

شدم بد بیـــنــــو بد بین تر

روز کدیـــن شب زانکـــس

~~~~

دعــوا مرتــــب با تکـســت

رو ترایــــی کول یه راهـــی

روبـــراهی خوب بخـــوابی

~~~~

بوس

با اون قیافه با ایــن تیـپ

چه راحــت میـره پایین زیپ

~~~~

حتــــی اون دوسـت یه شایــــیـــم زدت

دیــــگه بو گه میده پاییـن تنـت

هه

~~~~

نکـــن ببنــد هری

چیـــزی نمونـده به من بدی

یا بکـن نمـیــــخواد به من بری

~~~~

تو الـــان شیـریــنــی یه محــــفلی

تا بحـــث شر و ور میــشـــد اون پر قر و فر

منـــم بالا پایــــیـــن سرخو بدم هر دو تارو جر

~~~~

برم دور و برم دور و بزن زرو بزن زر

همـیـــن زر زدنـــا زد تو همـیـــن رابــطـــهــــه تر

بگـــم از چی از اون زل زدنـــا تو رخ دوســـتــام

~~~~

یا بگـم شاخـــی بگـــردی و بخـــنـدی کل روز بام

یا بریــــم لایـو و بگـــیـرم لبـــتــو صورتتـو گاز

یا بریــم لخــــت شیـم و تو پارتــی بدیــم به ایـنــــو اون فاز

~~~~

ها

دقــیــقا دنــبـال چی ای

دنـبال کدوم ایــــنا

~~~~

فقـط حرفـــت چیه

سلـــیـــقـــم دقــــیـقـا شبــیـــه قبــل تو بود

حالــــا احــــســـاس میــــکــــنــم غریــبــــم شدیــــدا

~~~~

اونــا نه شبــیـه من ندیــــدن که میـــگـــن پام نسوز

مگه میــســـوزونـی صدی چنــــد عزیـزم جدیدا

سلــــیـقم دقــیــــقـــا شبیــه قبـــل تو بود

~~~~

حالـــا احـســــاس میــکـــنـــم غریــبـــم شدیـــدا

اونــــا نه شبــیــــه من ندیـــدن که میـــگـــن پام نسوز

مگــــه میـــســـوزونـی صدی چنـــد عزیـــزم جدیـدا

متن آهنگ ولی جدیدا تا یکم عصبی میشم شروع میکنه فریاد و جیغ داد از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا