متن آهنگ کجا برم هر چیو میخوام تو داریش از زانیار خسروی

متن آهنگ کجا برم هر چیو میخوام تو داریش از زانیار خسروی

خودم نمــــیـــدونــــم امـــشـــب کیـم

بی تو نمیـــدونــم من تهـــش چیــم

با تو جلـــوتــــر از بقیهم

آره میدونــم میدونــم میدونــم

میـتـــرکــــه بمب تو سرم

^^^^^^^

میـــخــــوام بال درارم بپــرم

با تو من از همه بهــــتـــرم

آره میـدونــــم میـدونــــم میـدونــــم

اون که نمـیــــبـره بیـتـو خوابـش من

عشــــقـــمون هواپــــیـــمــــاس خلـبــانــش من

^^^^^^^

بیـا دل دیـوونــمــو بکــن یهــــکــــاریـش

کجــــا برم هر چیو میــــخوام تو داریــــش

یکی به دو نکـــن

یکـــی به تو علــــاقـــه داره

هر چی میــــخــوای بگو چشـم بسـته میــــگـم آره آره

^^^^^^^

چه ردیــفـــم کی حریــفم میـــشـه عشــقــــم پهــلــــومــــه

توم دوســم داری پنــــهون نکن معلـومـــه

خودم نمــیـــدونــم امــشـب کیــــم

بی تو نمــــیــــدونــــم من تهــش چیم

با تو جلـوتـر از بقــیــــهم

^^^^^^^

آره میـــدونـم میـــدونـم میـــدونـم

میـتــرکــــه بمب تو سرم

میـــخوام بال درارم بپــــرم

با تو من از همه بهـــترم

آره میـدونــــم میـدونــــم میـدونــــم

^^^^^^^

خودم نمـیـــدونـم امـــشب کیـم

بی تو نمـــیدونـم من تهـــش چیم

با تو جلوتـر از بقـیـــهــــم

آره میــدونـــم میــدونـــم میــدونـــم

میــــتــــرکــه بمــــب تو سرم

^^^^^^^

میـــخــــوام بال درارم بپـرم

با تو من از همــه بهــــتـــرم

آره میــدونـــم میــدونـــم میــدونـــم

رفـــتــــه چشمـــای تو به کی

بایـــد ایــنــو بگی مردم از دیــوونــــگـی

^^^^^^^

بسـه

باید دلــو بدی

واسـم ژلــــوفــــنـــی

نمــــیـــذارم تو بری

اون که نمــــیــبـره بیـتـــو خوابـش من

^^^^^^^

عشـــقــمون هواپیمـــاس خلبــانــــش من

بیا دل دیــــوونمــــو بکـــن یهـکــــاریـــش

کجـــا برم هر چیـــو میـــخــــوام تو داریـــش

خودم نمــیدونــــم امـشب کیـــم

بی تو نمـــیدونــــم من تهــش چیـــم

^^^^^^^

با تو جلــــوتر از بقـیـــهـــم

آره میــــدونـم میــــدونـم میــــدونـم

میـــترکه بمــب تو سرم

میخـوام بال درارم بپـرم

با تو من از همــــه بهـــتــــرم

^^^^^^^

آره میــــدونــم میــــدونــم میــــدونــم

خودم نمـــیـــدونــــم امشـــب کیم

بی تو نمــیــدونم من تهـش چیــــم

با تو جلـــوتر از بقــیهـم

آره میــدونم میــدونم میــدونم

^^^^^^^

میـتـــرکه بمـــب تو سرم

میـخوام بال درارم بپــرم

با تو من از همـه بهـتــرم

آره میــدونـم میــدونـم میــدونـم

خودم نمـیــــدونــم امـــشــب کیـــم

^^^^^^^

بی تو نمـــیدونــــم من تهش چیم

با تو جلــوتــــر از بقیــهــــم

آره میــدونـــم میــدونـــم میــدونـــم

میــــتـرکـه بمـب تو سرم

میـخــــوام بال درارم بپـرم

^^^^^^^

با تو من از همــــه بهــــتـــرم

آره میــدونـم میــدونـم میــدونـم

خودم نمـیـــدونم امـــشــــب کیـم

با تو جلوتـــر از بقــــیــــهــم

خودم نمیـــدونـــم امــشب کیــــم

^^^^^^^

با تو جلوتـر از بقـیــــهـم

خودم نمــیـــدونم امــــشــب کیــم

با تو جلوتر از بقـیـهم

متن آهنگ کجا برم هر چیو میخوام تو داریش از زانیار خسروی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا