متن آهنگ کنارم باش تو هر قدم دلتو بده دست من از تهی و مساری

متن آهنگ کنارم باش تو هر قدم دلتو بده دست من از تهی و مساری

ما که دادیــم رفـت دلــــو دســـت شمــــا

برعــکس شمـــا تمـوم واژـه ها

بذار وصــــف تو باشـه یه دنیــا تو نگـــاشـه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

نذار درای قلـــبـت به روی کســـی واشــــه

تو که تو قلـبـم یه جای دیـگـه ای

دلیـل زنــــدگـیــم شدی برام همـیــــشــــگــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دلــم دست تو باشــــه خودش میدونــه جاشـــه

نذار درای قلـــبــم به روی کســـی واشـه

عاشــــقــــت منــــم تویی بالـــو پرم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

کنارم باش تو هر قدم دلـتــــو بده دســت من

عاشقت منـم تویــــی بالــــو پرم

کنــــارم باش تو هر قدم دلـتو بده دســــت من

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Yoــــu aiــnــt noـtــــhـiــــnـg I seــــeـــn beــfــoـــre

Gaـــvـــe me soــmـeــtــhiــnـg Ivـــe waــiــtـــeـd foــــr

Girـــl you takـــe me hiــــgــhـeـr thــoــــuــــgــــh

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Thـــrouــgـــh ur eyeــــs iv seeــــn it all

Taــــkــiـng evـــeـــrــــy paــــrt of me

Saـــyـــinــg yoــــuـr alـــwـayـــs be rigــــhــــt heــrـــe witـh me

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Thــــiـــnkـinــg anــــd tiــــrــeـــd of beـــing alــــoــne babــy we was meaــnـــt to be

Girl leـt me heــaـــr yoــu caــllـinـg

Itــــs reaـــl loــــvـــe thــــat you doــــnـــt knـoـــw abــoــــuـــt

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Thـــe waـــy you waـــnt it

Caـlـl my naــmــe anــd say Masــــsــــari leــــt me be youــr woـــmــeـn

Yoـur evــeـــrــــyــــtـــhــــiــــnــg iv beــــeــn fiــgـــhــtــinــg foـــr

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Giـــrــــl yoـــu knــــoـw yoـــu stolـــe my heــarــt

I jusـt waـــnـt to be wiـــtـh yoــــu

عاشــــقـــت منم تویـــی بالــــو پرم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

کنــارم باش تو هر قدم دلتــو بده دسـت من

عاشـقــــت منم تویی بالــــو پرم

کنــــارم باش تو هر قدم دلـتــــو بده دســــت من

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Haـــbــaـbــــi heـــrــe we arــe

We shــiـــniــــnـg thــrــــoــuــــgh thـe daــrـــk

Yoــــu trـied to stــــeــــal my heـaـــrـt

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Buـــt Im noـــt trــyـــiـــnــــg to fiـــghـt it

Itــs in thــــe waـــy yoـu talـــk

Thــــe sexـy way yoــu waـlــــk

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

Giـrــl I caـn feــــeـــl thـــe spـــaــrـk

I seــــe yoـu trـــyــiـnـg to hiــdـe it

عاشـقـت منم تویـی بالــو پرم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

کنـارم باش تو هر قدم دلــــتــو بده دســت من

عاشــقــــت منم تویـی بالـو پرم

کنـارم باش تو هر قدم دلــــتـــو بده دست من

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

عاشــقــت منــــم

تویـــی بالــــو پرم

قلـبــمی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ای هم قدم

دلــو بده دســــت من

عاشـــقـــت منــم

متن آهنگ کنارم باش تو هر قدم دلتو بده دست من از تهی و مساری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا