متن آهنگ که انگار سیر سیریم از امیر تتلو

متن آهنگ که انگار سیر سیریم از امیر تتلو

[ورس یکـــ]

ما همـیـــشــــه یه چند ثانـــیه دیر رسـیــــدیــم

گشنه ولی یجور دیـدیــــمــــون

که انـــگـــار سیــر سیــریم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ما همـیشـه سر پایــیــــن ولی پیـــر پیـــریم

توو جوونــی پســی خوری

وسـط بگـــیــر بگـــیــری

آره ما پس مونده های

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همـــون عشـق و حالای دیـــر به دیـــریم

آره ما زامـــبــــی بودیـم زیـــر گریـم

یادمــون دادن همـــش همــــدیگــــه رو زیـــر بگــــیریــم

آ سوختـه هامـون یخ زده

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یخ زده هامــــون سوخـتـن و

یاد گرفـــتــــیـــم زخمـــای خودمونــو دوخـــتنـــو

آدمــا همـــه هول رو مخ و توو کو نرو

انـقده سنــگـــینــه حتـــی یادت میـــره خوندنـــو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

برزخ ما رو ریـــپیـتــــه روبرومـو مه گرفــت

کاری نداره پر شدی عیــن خودم بتـــرک

عیـــن خودم بگــــیــر همــه زنــــدگـــیو به تخـت

بزن کوچه علــی چپ بشـین به فیـــلـــم به تخــــمـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عیــــن خودم لش و لی عیــــن خودت بی حســم

منــــم عیـــن خودت قفــلــی حتــــی عیـــن خودت نشــــســـتــم

چشـــم غره هام به دیــــوار به دنــیــــا یه نیــــش خنـــد

میـزنــم و میــــگم میــــشه ایــن فرمــونـو بدیش من

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ما بد نبــــودیــم بلــــد بودیـم دنـــیا ما رو نمــیــخــورد

ما تنــــگ بودیـم اگــه دریــا بودیـم که ماهـیـمون نمـیــمــرد

ما ساده بودیــــم نبودیــــم که روحــــمــو نمــیــبرد

ببره بچــــرخــونـه بعد بیای بگی مرد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

[کـورس]

همـــش اشــکـا میـــخــواد بیـــاد پایــیــــن دور و برو میـپــــام

همـش بیــنــی گرفـــته انـــگـــار روزی دو بار میـــچــــام

چتــم و هی همــــه چیـمــــو همــــه جا جا میـزارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

از همه آدمــــا حتــــی دره دفا بیـزارم

بغـــض میــــخــــواد بشــــکـــنــه هی خفــــت منـــو میـــچــــسبــه

تا میـخــوام عادی باشــــم زرتی یهــــویـــی شکســــته

قلــبـــم هی تند میـــزنــــه بد بیــنـم و بی جنـــبــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

نمـــیفـــهـــمــــم فازشــــو وقـــتـــی یکــی میـــخــــنــــده

هی اشکا میخــواد بیـــاد پایـین دور و برو میــــپـام

همـــش بینی گرفـتـــه انگـار روزی دو بار میـــچــام

چتـــم و هی همه چیــمـو همه جا جا میــــزارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

از همــــه آدمــــا حتــــی دره دفـــا بیـزارم

بغض میــخــواد بشکــنـه هی خفـــت منــــو میچــــسـبــــه

تا میــــخـــوام عادی باشـــم زرتی یهویـــی شکـســتــه

قلـــبـــم هی تنــــد میـزنــــه بد بیــــنـــم و بی جنــبـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

نمــیــفهـمــم فازشـو وقـتــــی یکـــی میخـــنـده

[ورس دو]

ننــــم خواب دیــده بود توو یه رودخــونــه

همه دارن ماهی میـگـــیـــرن و منـــم چایی میــریــــزم و

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

گرفـتم به تر و تخــــم همـه نون شبـو

ولـــی من نمـــیخــواســتـــم که ماهــــیا جون بدن و

رفقــــا داشــتن همـه دســــت برد میزدن روی منــو

ببـیــــنـــم صبـــر کن هنوز مونـده نرو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

شمـا از آکـــواریـــوم خودت ماهـی میــــگـــیـــری

نخیــر عجـب دریـــای سحــر آمــــیـزیــــه غمـــای عالـــم

عجــــب بغـض گرونی من خودم سرمـایـه دارم

عجـــب زور کمـی دنــیــــا همـش آمــپـــولــــه هیــــکـل

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عجــب آویــزون و سرگـردونـــه پاندول غیـــرت

غجـب ترافـــیکــی شده عیــــن کارخـونــــه همــت

همـه ماشــیــــنی بازاری شده کار خوبه نعـــمـــت

عجـب چیزایـی میــریـزی تو هر روز تووی چایــیت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عجـــب کی شده دختـــر کوچولـوی دایـیــت

عجــب معـصــــومــیـت جنـه شد جنـه ها همـه مادر شدن

مســلــمونــا رو درسـت دیـدم کافـــر شدم

عجـــب اونــایــــی که دویـیدن و آخر شدن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

هر چی دوییـدن فقــط شکـستـه و لاغــر شدن

عجـب دنـیــــای بدتـر شده از مادر شوهـــر

عجـــب ترس و غم و استرسـی داره دیـــگــــه خواهـر شدن

عجـب ک کشـایـی برادر شدن هه عجـب

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همــش حمــالــی بیــــخودیـــه نمــونــــده به پام کسـی

جمـع میـکــــنــی ولی بایــــد تهـــش بدی بری وایــنـــســی

لش شدی ولــــی معذبــی بس میـکــنــم باز

دود شده دلـواپـــسـی هی نســــخی هات اسیـر

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

هر خریــو میـبیــــنــی ور میــــداری باش اسیـــد

چهـار تا عیــن خودت واســه شهـر و آدماش بســی

تفــریــحـای کاغذی شلوغــی بیـخــــودی

رو هر چی توهمـی دروغـیــــه میخ شدی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

[کـــورس]

همـش اشــــکا میـــخــــواد بیــــاد پایــیــن دور و برو میـــپام

همــش بیـــنــــی گرفــــتـه انـگار روزی دو بار میـــچـام

چتـم و هی همـه چیــــمـــو همـه جا جا میـزارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

از همــــه آدمـا حتی دره دفــا بیـزارم

بغـض میخــواد بشکـــنه هی خفت منـــو میــچــسبـه

تا میــــخــوام عادی باشــم زرتـــی یهــویــــی شکــســـته

قلـــبم هی تنـد میـزنــــه بد بیـنــم و بی جنبــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

نمـیــــفهمــــم فازشـو وقـــتــــی یکــی میــــخـــنده

هی اشـــکـا میــخــواد بیـاد پایـــیـــن دور و برو میــــپـام

همـش بیـــنــی گرفـــتــــه انـــگــــار روزی دو بار میــچام

چتم و هی همـه چیـــمــــو همـه جا جا میزارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

از همـه آدما حتی دره دفـا بیــزارم

بغــــض میـــخــواد بشکــــنه هی خفـــت منــو میــــچــســبـه

تا میـخــــوام عادی باشـم زرتــــی یهـــویــــی شکسـتــه

قلــــبـم هی تنـــد میــــزنـــه بد بیـنم و بی جنبــــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

نمــــیــفـــهـمــــم فازشـــو وقــتــی یکـی میـــخـــنــــده

[ورس سهـــ]

عجب صبـری طبــــیــــعــت ساخــتــــه واســـه ما

عجـب کوهی به جا مونـده ازم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عجــب وحـــشــــی حال من

برو و سر به این خونـه نزن

تو رو عزیـــز جونـت قسم

عجــــب حالـم گرفتــه اســــت و

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عجــب خون ریـــزی بد کرده دنــیــــای من از تووم و

همش طرح های موازی میـوفـــتـه

دام از لای قفـــس روم و زدن بال پرســــتومـــو

نمیــــرســن به هم خطـای ما

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

تو خط قرمــــز شدی رو آبـــی نقـاشــــیـم

چطـــوری میـخـــواستـــی توو شعر من

قافـیــه هم باشـــی

چطـــوری زهرت رو پاکـی من پاشـــیـد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

راهـا هر دفـعه سخــــت تر میـشــن

ماهــا هنوز عقــــب صد هیــــچیم

آهـا از رو همــدیــــگـــه راحــــت

عجب از رو غرض رد میـــشیـــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همه سمــت مرگ تدریجـی

همه بد یه دنـــده بد گیــــجـیم

عجـب پیـچــک تنــــهـایـــی دوبــــاره

دور همــــه قلــــب من پیچــیـــد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

[کورســــ]

همــش اشـــکــا میــخــواد بیـاد پایــــین دور و برو میـــپـــام

همش بیـــنــی گرفــتــه انــــگار روزی دو بار میـچــــام

چتـم و هی همه چیــمـو همه جا جا میــزارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

از همـه آدمـا حتـــی دره دفـــا بیـزارم

بغـض میـــخــواد بشــــکــــنــــه هی خفت منــو میچــســبـــه

تا میـخوام عادی باشـم زرتــی یهـویی شکستـــه

قلـبـــم هی تند میــزنـه بد بیـنـــم و بی جنــــبـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

نمیـــفــــهمــم فازشو وقتـــی یکـــی میخــنـده

هی اشـکـــا میــخواد بیــــاد پایـیـن دور و برو میــپـــام

همـــش بیـــنـی گرفتــه انـگـار روزی دو بار میــــچام

چتم و هی همــه چیـــمـــو همــه جا جا میــزارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

از همه آدما حتی دره دفـا بیزارم

بغض میـــخـواد بشــــکـــنــــه هی خفــت منـو میـچــــســبــه

تا میخــــوام عادی باشـــم زرتـی یهویــی شکــــســـته

قلبــم هی تنــد میـــزنه بد بیـنـــم و بی جنــبـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

نمــیفــــهـمـم فازشـــو وقـتــــی یکــی میخنده

[ورس چهار]

آ شهــــر ما قاضی نداشـت قصـــاب بود

یه عده میــــریـــختــــن جمـع میــــکــردن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یه عده زنـــگ میـــزدن نصـــاب زود

توو شهــــرمــــون همـــیــشـــه دو تا چشـــم رو غذام بود

چاقــــو میـکــردن کو هم

میتــــرسیـدن از آمـــپـــول

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

شهــر ما نه پنــــجــره نه سقف داشـت

نه هرچــی کاشــتیـــو میــشــــه برداشــــت

نه مونــــده برام پول خدایـی ها عجـــب

آ شهـــر ما تلفــنــاش شنـــوده ولـی حرفــــتو نمـیــفـهـــمــن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

دیـــدن من میـــای جای دسـت گل بگـیر بهـمـــن

به هر کی نگــــو تو اصــلـــا دردتــــو که بی رحـــمــــن

آدما ایــنــجـــا از پشت دســت گرگــو میــبــندن و

دنــــدونــــاشـو وا میزارن بس که خل و بی کلــــه ان

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

آب میـــدن هی دسـت گل و میــخـنــــدن

یه سری فقیــــر و یه سری هم که خب

دســت پر و بی جنــبه ان

عقــــبو ول میـکنــن و سمــــت جلو میـــجـنـــگــن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

دیــــر اومــــدی زود نخــواه برو

بعـد یه عمــــری عزیـز گیـــر اوردیم تنــهـــا تو رو

میــدونــــی شهـر ما نیــــتـــش هم خیـر بوده

داشــــتــــه میسـاخــــته امـا زورو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

توفـیــقــــای اجـــبـاری بهــشـــتــــای زورکــــی

کمـرت خم میـشـه زیـــر غرور و زور تکـــی

حرفــای خالــــه زنـــکی همـسـایه های پولکــی

ایــنـجـا هر کی خودش سوراخ میـــکــــرد زیــر کشـتیـــشـو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بدجـــوری سوخــــتـیم ولـــی خب ته دیـگمـون مشــتــــی شد

[کــــورســ]

همش اشکـــا میـخــــواد بیــــاد پایـیــن دور و برو میـــپــــام

همـش بینــی گرفتــــه انـــگــــار روزی دو بار میــچام

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

چتــــم و هی همــه چیــــمـــو همــه جا جا میزارم

از همه آدمــــا حتــــی دره دفــا بیــــزارم

بغض میـــخـواد بشکنــــه هی خفــت منــــو میـــچــــسبه

تا میــــخوام عادی باشــم زرتـــی یهـــویــــی شکــسته

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

قلـبــــم هی تنــــد میــــزنه بد بینم و بی جنـبــه

نمیـفـهــمـم فازشــو وقـــتـــی یکـی میــخــــنــــده

هی اشـــکــا میــــخـــواد بیـاد پایــــیـن دور و برو میـپـام

همش بیـــنــــی گرفـته انگار روزی دو بار میچــــام

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

چتم و هی همـــه چیــمــــو همـــه جا جا میــزارم

از همـه آدمـا حتـی دره دفـا بیــزارم

بغـــض میــــخواد بشــکـــنـه هی خفـــت منو میــــچــــســبـــه

تا میخوام عادی باشـــم زرتـی یهــویی شکـســـتـــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

قلــــبـــم هی تنــــد میــزنــــه بد بیــــنـــم و بی جنـــبــــه

نمــــیـفهـمم فازشــو وقتـــی یکـی میـخنــــده

[اوترو]

عجــب بابــــا عجــب هه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عجـــب بابــــا عجـــب آ خلــــاص

متن آهنگ که انگار سیر سیریم از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا