متن آهنگ که هرکه جز تو پوچ بود از معین زندی

متن آهنگ که هرکه جز تو پوچ بود از معین زندی

من عاشــقــانــه شاعـرم

به موی پر کلاغــیــت

و پرســــه میزنـم تورا همـیـشــــه در حوالــیت

همــــیشـــه میــپـرســــتــمـــت

که هرکــه جز تو پوچ بود

🎶🎶🎶🎶

زمــزمـــه کن به گوش من

که رفــتــنت دروغ بود

گذشــــت و من هنـوز هم چگــونــــه میــشـــود بگو

که دســت و پا میزنــــم

تو را که نه خودم چه شد

🎶🎶🎶🎶

تمــام شادابــیــــم و پاکـی درون من

و خنــــده ای که تووی آن

تمــــام من هنــوز بود

قدم زدم تو را شبــــانــــه تا به انتـــهای تو

تمـــام آنـچــــه دارمــــی

🎶🎶🎶🎶

یا مالک تمـــام تو منــــم

اگـــر چه رفـــتــی و کناره هر که جز منی

هنــوز هم قشــنــــگ تریــن نگــفـته های گفــــتـــنــــی

قدم زدم تو را شبانــه تا به انتــهای تو

تمام آنچه دارمـی

🎶🎶🎶🎶

یا مالــک تمــام تو منــم

اگــر چه رفـــتــی و کنـــاره هر که جز منــــی

هنـــوز هم قشـــنـگ تریـن نگــفــتــــه های گفتـنــی

اگر که سیــنـــه سوخــتـه

ز درد به عصر رسیـــده ام

🎶🎶🎶🎶

اگــــر ندیـــده انــــد همـه و من زیــــاد دیـــده ام

اگـر انــــزوای من پر از حضــور تو شده

تو باعــثـــی که پر شدم

خبــــر نداریـم

بغــض به سر نمیشـــود

🎶🎶🎶🎶

بی تو ولـــی دروغ بود

رفــت و برخلــاف گفــتــه اش

خیــلـــی سرش شلـــوغ بود

و من چنـــان به خود گمــم

که جز تو فکــر نمـــیــکـنــــم

🎶🎶🎶🎶

تو گم کرده ای خودچـنــان

که دیگـــه فکـــر نمــیــکـنـم

قدم زدم تو را شبــانــه تا به انــتهای تو

تمـام آنچــــه دارمـــی

یا مالــــک تمــــام تو منــم

🎶🎶🎶🎶

اگــر چه رفــتــی و کناره هر که جز منی

هنــــوز هم قشـــنـــگ تریــــن نگـــفتـــه های گفتـــنی

قدم زدم تو را شبــــانـه تا به انــتــــهـــای تو

تمـــام آنـــچـــه دارمــــی

یا مالک تمـام تو منــــم

🎶🎶🎶🎶

اگـر چه رفــتی و کناره هر که جز منـــی

هنوز هم قشــــنگ تریــــن نگــفتـه های گفــتـنـــی

متن آهنگ که هرکه جز تو پوچ بود از معین زندی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا