آرش

 • متن آهنگ کاش بدیات فراموشم می شد از مسیح و آرش

  متن آهنگ کاش بدیات فراموشم می شد از مسیح و آرش

  من دلم تنـــگ میـــشــــه واســــت نمــــی دونــــم چرا منـه دلم برا توه تنـــگ میشه مسـیــح آرش AP چشــم من خیــسه بازم دسـت من نیـــسـتـــدل تنــگ میـشــــه واسـت خاطـره ات دل نمــــی بره نیستـــی گریـه منــو ول نمــــی کنـه 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 من دلــــم تنــــگ میــــشـه واســــت…

 • متن آهنگ هر وقت هوس کردی میای آخه تو فکر کردی از مسیح و آرش

  متن آهنگ هر وقت هوس کردی میای آخه تو فکر کردی از مسیح و آرش

  میدونــــی که میــــرم و کم میــکـــنــم شرمـو میــــکــشــــم این قلبـمــــو بی معـــرفــــت تو میـــشــــی سرحال منـــم خســـتـم از نعـــره هات بودم عروســــک تو دسـتـــات بی معـــرفـت ««««««« تو نیا فعـــلــا این وری من نمـیـــخـوام دلـمــــو تو باز ببـری نه نمــــیـــدونــــی حتـــی یکــــم قدر من…

 • متن آهنگ میکشم این قلبمو بی معرفت از مسیح و آرش

  متن آهنگ میکشم این قلبمو بی معرفت از مسیح و آرش

  میدونــی که میرم و کم میــــکـــنـم شرمـو میـکــشــــم این قلــــبـــمــــو بی معــــرفـت تو میــشــــی سرحال منـم خستـم از نعــــره هات 🎸🎸🎸🎸🎸🎸 بودم عروســـک تو دســـتــات بی معـرفــت تو نیـا فعلا ایــن وری من نمیخوام دلــــمـو تو باز ببــری نه نمیدونـــی حتـــی یکـم قدر من…

 • متن آهنگ و اکنون آرش دی جی علی گیتور برای ایران میخوانند برای تیم ملی ایران از آرش

  متن آهنگ و اکنون آرش دی جی علی گیتور برای ایران میخوانند برای تیم ملی ایران از آرش

  [Iـــnـtـــrـo] و اکـــنـــون آرش دی جی علــــی گیــتور برای ایــــران میــخوانـــنــد برای تیــــم ملـی ایــــران برای مردم ایــــران [Aـrــــaــــsh x] ما بچه های ایـرونــــیــم همــیـشه ایـــرونـــی میمــونــــیم ^^^^^^^^^ با هم یک صدا میــــخـــونـیـم با هم یک صدا ایــــران ایــــران ایــــران تیـــم ملــــی فوتـبالش با…

 • متن آهنگ برو برو دلم تو رو تو رو نمی خواد از آرش

  متن آهنگ برو برو دلم تو رو تو رو نمی خواد از آرش

  برو برو دلم تو رو تو رو نمـــی خواد دیـگـــه دیـگـــه نمــی خوام ببـــیــــنــمــــت برو برو دلــــم جای دیــــگه دیــــگه هســت دیـگـــه دیـگـــه نمــی خوام ببیــــنـــمــــت 🎸🎸🎸🎸 برو برو دلـم تو رو تو رو نمـــی خواد دیــگــه دیــگــه نمــی خوام ببیـنـــمت برو برو دلم…

 • متن آهنگ همه حرفایی که عاشقا به هم میگنو یادگرفتمو خوب از مسیح و آرش

  متن آهنگ همه حرفایی که عاشقا به هم میگنو یادگرفتمو خوب از مسیح و آرش

  بیــــا بریـــم با خیــــال تو دوبــاره گرفــتــم جون همــه حرفایـــی که عاشـقــا به هم میـــگــنـــو یادگــــرفتمــو خوب بیـــا ببیــن اون عطــــری که دوست داری زدمـــو زیـــرو رو کن باز تمــوم روزای بدمــو بدمو 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 بدمـــو بدمو گلـارو آب میدم دوباره خواب دیـدم میـــای رو…

 • متن آهنگ از بهار قصهها که سر شاخه تکید از آرش

  متن آهنگ از بهار قصهها که سر شاخه تکید از آرش

  ابـــی بگـو ای یار بگـو ای وفادار بگـو از سر بلــــنــد عشـــق بر سر دار بگــو 🎹🎹🎹🎹🎹 بگـو ای یار بگـو ای وفــادار بگـو از سر بلــنـد عشق بر سر دار بگــــو بگـو از خونـه بگـو از گل پونــــه بگـو 🎹🎹🎹🎹🎹 از شب شبـــزدهــــهــا…

 • متن آهنگ یه روز میشه میفتی یادم از مسیح و آرش

  متن آهنگ یه روز میشه میفتی یادم از مسیح و آرش

  من دیـگـه رفتم برنـمـــیگــردم منــــتظـر نبـــاش منــــتظـر نبـــاش اون که یه روزی 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 خیـلـــی دوســـت داشــــت عادی شد براش عادی شد براش 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 واســـه تو دلــم نمــیــزنــــه من دلـــم نمـــیـــشــکـنه واسه دل شکـســتت 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 اسـمــتـو نذار کنـــار من نه حرفــــش هم نزن برس به…

 • متن آهنگ خودتم می دونی خوبیاهایا یایا از آرش

  متن آهنگ خودتم می دونی خوبیاهایا یایا از آرش

  نفــس منـــی بدو بیـاهــایــــا یایـــا می دونی که خیـلی عشقــــیا هایــــا یایـــا ای جون چقـده لونـــدیـــا خودتــم می دونـــی خوبــیـاهــــایا یایا ««««« اون مال خودمـهــــهـــرجـا میـــرم دورمــه آخــــه جیــجیــــگـرمه طعم لبـش روی لبـــمـــه بیــــا بده بغــــلو ««««« پیـــش من بمون و در نرو تکــون…

 • متن آهنگ هر چیزی که تو بخوای از آرش

  متن آهنگ هر چیزی که تو بخوای از آرش

  ملودی ملـودی ملودی ملـودی 🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸 جوجــوی بلـــا جیــجــیــگـــر طلـــا بیــا بریــم لالــا جوجــوی بلــــا 🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸 جیــجــــیـــگــــر طلــــا بیــا بریـم لالا بیـا نزدیک دخـتـر شیک 🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸 من شاه دلـم تو بیــــبی پیــــک بگـــو آره دوباره کاری ندارن 🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸 ملــــودی بگــــو عشــــق من بگــــو عشــق من…

دکمه بازگشت به بالا