آرمان گرشاسبی

 • متن آهنگ ز بی کران ها حضور ما را از آرمان گرشاسبی

  متن آهنگ ز بی کران ها حضور ما را از آرمان گرشاسبی

  بگو به باران ببارد امـشـــب بگو بگــــو به باران ببــــارد امــشــــب بشــــویـد از رخ غبــار این کوچـه باغ ها را که در زلـالـــش سحــر بجـویــــد 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 ز بی کران ها حضـور ما را که در زلـــالــش سحــــر بجـوید ز بی کران ها حضـــور ما…

 • متن آهنگ شب چرا میکشد مرا تو نشسته ای کجای ماجرا از آرمان گرشاسبی

  متن آهنگ شب چرا میکشد مرا تو نشسته ای کجای ماجرا از آرمان گرشاسبی

  سفر نمیــروم دگـر تو را ندارم آنــــقدر ز ما فقــط رهـــیسـت که مانــــده پشـت سر ببــر مرا ز خاطــرت نرفـت اگـر 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ای از من بی خبــــر شب چرا میــــکشـد مرا تو نشــسـتــه ای کجای ماجـــرا من چنــان گریـه میـــکـــنم که خدا بغـل کنــد…

 • متن آهنگ تو آخرین کلامی که تا ترانه بردم از آرمان گرشاسبی

  متن آهنگ تو آخرین کلامی که تا ترانه بردم از آرمان گرشاسبی

  به جز تنت مبـــادا شقــــایـــقـــی ببــویـــم تو هدیـــه کن دلــــی یا رمـــق به جستــــجـــویــم تو بهــتــریــن فریـبـی که از زمــــانـه خوردم 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ تو آخریـن کلـامـــی که تا ترانــه بردم به جز تنــت مبـــادا شقــــایقــــی ببویـم تو هدیـه کن دلی یا رمـــق به جســتـــجـــویــــم 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️…

 • متن آهنگ که از دلش حریقی آیدت از آرمان گرشاسبی

  متن آهنگ که از دلش حریقی آیدت از آرمان گرشاسبی

  من از غمـــم چنـان دل کنــده ام که از جنــــون چنـــیــــن آکـنــــده ام به راه غم نمــــی یابد کسـی تو را تبـسـمـی حریـفـــی بایــــدت ««««««« که از دلـش حریـقــی آیدت به راه غم نمــــی یابـد کسـی تو را به دوری ات مرا عادت نده…

 • متن آهنگ دلم را شکستند به دور از نظرها از آرمان گرشاسبی

  متن آهنگ دلم را شکستند به دور از نظرها از آرمان گرشاسبی

  منم آن شهــــری که از یادش رفــــتـه کســــی را ندارد دلـش می خواهــــد برقــــصــــد سر مست ولـــی نا ندارد دارد کابــوس رفتـــن مرا ایـــن تنـهـا بودن مرا 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 شکـــنـجه میــدهــد ولی نمـــیکــــشـــد من از شب های بی پنــــجره آواز بی خاطره شکـــنـجه میـشـــوم شکـــنـجه…

دکمه بازگشت به بالا