آرمین توای اف ام

 • متن آهنگ ببینم قد من کی تعصب داره روت از آرمین توای اف ام و فریدون آسرایی

  متن آهنگ ببینم قد من کی تعصب داره روت از آرمین توای اف ام و فریدون آسرایی

  چه بی احســــاس رد میـــشـــی چه با احســــاس میـخـنـدی فقط رو زنــــدگــی من داری چشـــمـــاتو میــبــنـــدی به تو نزدیــــکــــتــر میــــشم تو از من دورتـــر میــشــــی دارم دیــــوونــــه تر میـــشــم داری مغــــرورتر میـشی 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 هنــوزم پای تو گیرم هنــوزم رو تو حساسـم یه کاری با…

 • متن آهنگ فقط رو زندگی من داری چشماتو میبندی از آرمین توای اف ام و فریدون آسرایی

  متن آهنگ فقط رو زندگی من داری چشماتو میبندی از آرمین توای اف ام و فریدون آسرایی

  چه بی احــــســاس رد میـــشی چه با احــــســاس میــــخنـدی فقـــط رو زنــدگی من داری چشـــمــاتـــو میـبـندی به تو نزدیـکـتـر میشم تو از من دورتـــر میـشـــی دارم دیـــوونـــه تر میـشـم داری مغرورتـر میشــــی هنــــوزم پای تو گیــرم هنــــوزم رو تو حســـاســـم 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 یه کاری با…

 • متن آهنگ که حضور همه جا باعث افت م بود از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ که حضور همه جا باعث افت م بود از آرمین توای اف ام

  کاش تو روم یکـم حس خجـالت داشتــــی و از اولـــش باهــــام صداقت داشـتـــی چی شد تا حرف از صداقـت داشـتی 〰️〰️〰️〰️ یهـو صدات قطــع شد تو با من گرم بودی دســـتات چرا سرد شد چنــــد وقـتـیـه که خدارو شکـر بهـترم 〰️〰️〰️〰️ ولی بازم نمــیـــشـه…

 • متن آهنگ اوایل سخت بود برام ولی بعد افتاد از چشمم از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ اوایل سخت بود برام ولی بعد افتاد از چشمم از آرمین توای اف ام

  دمــش گرم انــقــد اضـافه کاری ایــــن اواخــر داشــــت که نمــیـشــد جمـــعــش کرد رفــــت رابــطه رو کمـــش کرد ولــی باز دمـش گرم وجـودمــو پر از تنــــش کرد 🎹🎹🎹🎹🎹🎹 گفت نمــــیـــخوامـت من عشــــقـم اوایـــل سخـــت بود برام ولـــی بعد افـــتــــاد از چشـمـم اولا خوب تهش بد…

 • متن آهنگ از دور تو برن کنار بذار حسودا همه کور شن از آرمین توای اف ام و ملانی

  متن آهنگ از دور تو برن کنار بذار حسودا همه کور شن از آرمین توای اف ام و ملانی

  چقــدر خوبـه موزیـــکــــم تا خود صبــــح می کوبـــه بیــــا آروم بگــــو در گوشــــم دوســــم داری بذار همــــه دور شن از دور تو برن کنـــار بذار حسـودا همـه کور شن آخـــه من به تو وابـســته ام ***** یا تورو میـــخوام یا اصــــلـــا هیــچ کس دیـگـــه…

 • متن آهنگ خوش به حالت چقده دلت قرصه و از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ خوش به حالت چقده دلت قرصه و از آرمین توای اف ام

  میــدونم حالــت خوبـــه و خیــــلــی روبـه راهی میــــدونـــم بی دغـــدغـه فکــــری و دل شوره داری روزا رو سپـری می کنـی و شدی بی خیال ما میـــگــی امثـــال من دورو ورت خیلـــی زیـــاده ها کاش از همون اول ایـــن دل ازت خسـتـه میـشــــد ***** که…

 • متن آهنگ طبق معمول نمیزارم اونا قاطی ماها بشن از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ طبق معمول نمیزارم اونا قاطی ماها بشن از آرمین توای اف ام

  چه سریـــع روزا شد سپـری من شدم تنــها پســری که روت کلـــیـــد نمــــیـــکـرد الـکـــی فریـــک نمــیزد به تو هیـــچــــوقــت شک نداشــت 〰️〰️〰️〰️〰️ تو دنــــیــا بودی تک براش بخــاطر وجود خودت کلـــی فرق کرد با قبــــلنــاش ایــنــو کردم پیشــبــینــــی که بهـتـــر از تو هیــشــکـــی نی…

 • متن آهنگ چه سریع روزا شد سپری از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ چه سریع روزا شد سپری از آرمین توای اف ام

  چه سریــع روزا شد سپری من شدم تنهــا پســری که روت کلید نمـیــکــرد الکــی فریــک نمـیـزد +-+-+-+-+-+- به تو هیــچـــوقت شک نداشــت تو دنیــــا بودی تک براش بخـــاطـــر وجــــود خودت کلـــی فرق کرد با قبـلـنـــاش ایـنو کردم پیـشـــبـیـــنی که بهتـر از تو هیــــشــــکی نی…

 • متن آهنگ زندگی با تو میده حال از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ زندگی با تو میده حال از آرمین توای اف ام

  چته انــقــدر چرا تو خودتـــی چرا هستـــی دپـــرس امــشبه رو بیخــیــــال دنـــیـا شو بیخــیــــال اســـترس کنـار هم منـو تو میــسازیــم یه زنــدگی آروم آســمـونـم که خوش رنـگ تر شده چون داره میــاد بارون +-+-+-+-+-+-+- بارون میـــبـاره آروم به هم وصـــلــیم ما دوتــــامــــون بارون میبــــاره…

 • متن آهنگ من بدترین روزامو با تو دیدم از آرمین توای اف ام

  متن آهنگ من بدترین روزامو با تو دیدم از آرمین توای اف ام

  یه سالــــیـــهــکـه از پیشــــم رفـــتـی با ایــنـــکــه میـگـفـتـی دوریـــم سخـتــــه یه ثانـــیــه و حالا از همــدیگـه ما چه دوریـــم و بدون تو بهم ریـــخــته حال روحیــــم چیــهــنـگــــا میـکـــنـی زیر چشـــی 🎹🎹🎹🎹 فکـــر ایـنـی که اینـــدفــعـه میــــدم گیــــر به چی من که رفــتــم فقط امــیــــدوارم…

دکمه بازگشت به بالا