آریبیتز

  • متن آهنگ گیر دادی تو چند باری مدام از آریبیتز و بهزاد لیتو و پاسپورت

    متن آهنگ گیر دادی تو چند باری مدام از آریبیتز و بهزاد لیتو و پاسپورت

    دوســـتدارم از کاراتـــســــر در بیـارم بگــــم بهـت هر حرفـیـدارم تکـــســت و زنـــگ بهــــت زدم زیـــاد هم این مســــیـــرا همــــه ش بیــراهــــه ن +-+-+-+-+-+-+-+-+-+- جدیــــداهـا برام شدی سردرد میـــای بهـم میــــگی بیــــا برگـردیــم چه خبر بایـــد صبـــر کرد من و تو تو ایـن بازی رد…

  • متن آهنگ جدیداها برام شدی سردرد از آریبیتز و بهزاد لیتو و پاسپورت

    متن آهنگ جدیداها برام شدی سردرد از آریبیتز و بهزاد لیتو و پاسپورت

    دوستـدارم از کاراتــسـر در بیــــارم بگـم بهــــت هر حرفـــیـدارم تکـســـت و زنـــگ بهـــت زدم زیـاد هم 🎶🎶🎶🎶🎶 ایــن مســـیــــرا همــــه ش بیـراهه ن جدیـداهـــا برام شدی سردرد میـای بهــم میـــگـــی بیـــا برگـردیـــم 🎶🎶🎶🎶🎶 چه خبر بایــــد صبر کرد من و تو تو ایــــن بازی…

دکمه بازگشت به بالا