احسان خواجه امیری

 • متن آهنگ خداحافظ ای آبی روشن عشق از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ خداحافظ ای آبی روشن عشق از احسان خواجه امیری

  سلــام ای غروب غریبـــانه دل سلــام ای طلــوع سحرگـاه رفــتن سلـــام ای غم لحــــظــــهـــهـــای جدایـی خداحـــافـــظ ای شعــر شبـهـای روشــــن 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ خداحـافظ ای شعر شبهای روشن خداحـافـظ ای قصــه عاشـــقــانـه خداحـــافــظ ای آبــــی روشـن عشـــق خداحـافـــظ ای عطــــر شعـر شبـانـــه 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ خداحــافظ ای همــنـــشــیـن…

 • متن آهنگ منو دست خودم نسپار از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ منو دست خودم نسپار از احسان خواجه امیری

  با درد عمـیـق دل من تو دیـدی که مردم چه کردن تو پیــــش غرورم نشــــســـتـــی 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ تو زخـمای قلبــــم رو بســـتـــی تو زخـمــای قلبــــم رو بسـتـــی شکــــل رفــــتـن ایــن روزگار 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ منـو تو گریـــه تنهــــا نذار منـــو از آدمـهــا پس بگــــیــر منو دســـت خودم…

 • متن آهنگ تو که هنوزم عاشقمی کمکم کن نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جات و از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ تو که هنوزم عاشقمی کمکم کن نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جات و از احسان خواجه امیری

  دسـت منــــو بگـــیــــر حالــــم جهــنــــمــــه از حسـه هر شبـــم هر چی بگــم کمه بغــضـم غرورمـو یاری نمـــیــکــنــه ایــــن گریــــه ها برام کاری نمـــیــکــنــه هر شب دلـــم دریای آتـیـشـه از ایـــن بدتــر مگـه میــشــه 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 حالـه هیــــشـکـــی تو دنـــیا بدتــر از حالـه من نیـســـت دردیرو…

 • متن آهنگ تمام وجودمو هر ثانیه توو دریای فکر تو حل میکنم از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ تمام وجودمو هر ثانیه توو دریای فکر تو حل میکنم از احسان خواجه امیری

  چه چیـزی توو عمــق چشـــمـــاتـــه که من یک نگـــاه تو رو به ی دنــــیــــا نمـــیــــدم که بعـد از تمــاشـــای تو از زمــــیــن و زمــان عاشــــقــــانـه بریـــدم تو با کل رویــای من اومــــدی تا توو سی سالگـــی باورم زیر و رو شه که زیبـــاتــریـن خط…

 • متن آهنگ چه چیزی توو عمق چشماته از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ چه چیزی توو عمق چشماته از احسان خواجه امیری

  چه چیـــزی توو عمـــق چشـــمــــاتـــه که من یک نگــــاه تو رو به ی دنـــیــا نمــیــــدم که بعــــد از تمــــاشـــای تو از زمــــیـن و زمان عاشــــقـــانـه بریدم ««««« تو با کل رویـــای من اومدی تا توو سی سالـگـی باورم زیــــر و رو شه که زیــــبـــاتــــرین…

 • متن آهنگ که بعد از تماشای چشمای تو از زمینو زمان عاشقانه بریدم از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ که بعد از تماشای چشمای تو از زمینو زمان عاشقانه بریدم از احسان خواجه امیری

  چه چیــــزی تو عمقــه چشــاتــــه که من یک نگـاهــه تو رو به یه دنـــیـــا نمــــیــــدم که بعد از تماشــای چشـــمــای تو از زمـــیـــنــــو زمـان عاشـقــــانــه بریـــدم تو با کل رویــــای من اومدی تا تو سی سالـگــی باورم زیــــر و رو شه که زیــــبــــاتـــریــن خط…

 • متن آهنگ رفتی و دلتنگیم در خانه تنها ماند از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ رفتی و دلتنگیم در خانه تنها ماند از احسان خواجه امیری

  با توام ای رفـــتــــه از دست هرکــجــا باشــــم غمـــت هســت کاش روز رفــتــــن تو گریـــه چشمــم را نمـــی بسـت رفـتـی و دلـــتنگــیم در خانــه تنهــا مانـد بغض در وا شد تو رفــتی غصه ایــنـجا مانــد +-+-+-+-+-+-+-+-+- رفـــتــــی و هر گوشــه ای زیــــبــــایــیــــت جا مانـــد…

 • متن آهنگ تو زیباترین آرزوی منی از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ تو زیباترین آرزوی منی از احسان خواجه امیری

  برام هیـچ حسـی شبیــه تو نیــــست کنار تو درگـیــــر آرامــــشــــم همــــین از تمــام جهان کافــــیــــه همــــیــــن که کنــــارت نفـس میـکـــشــــم 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 برام هیـچ حسی شبــیــــه تو نیـــسـت تو پایان هر جســتجـوی منــی تمـاشـای تو عین آرامـــشــــه تو زیـــباتـریــــن آرزوی منــــی 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 منـــو از ایـن…

 • متن آهنگ بزنو برقص و بنوش دل من بی عقل و هوش از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ بزنو برقص و بنوش دل من بی عقل و هوش از احسان خواجه امیری

  مستو بی جان ای دیــــوانــه خوابــــت برده در میــــخـانـه ای دیـــوانه بزنو برقــــص و بنــوش دل من بی عقـل و هوش ********* غم تو مگــــر کم شود از دوش نفـس منـو جان من غم خوش پنــــهــان من تو همــه ی درمـــان من ای من…

 • متن آهنگ مث عاشقای قصه دل به آسمون ببازیم از احسان خواجه امیری

  متن آهنگ مث عاشقای قصه دل به آسمون ببازیم از احسان خواجه امیری

  با توام ابــر مســـافر وطــن پرنــده ها کو با توام ابـر مسافـــر گریه ها و خنـده ها کو دنـیــــا دیـــواره و زنـدون منـو از خودم رهــــا کن تا شبـو ازم بگیــــری اسم فردا رو صدا کن ~~~~~~ ایـــنــــجا شلـــاقه و زنــجیر ایـــنــــجا آســمـــون کوتــاهـه…

دکمه بازگشت به بالا