اپیکور

 • متن آهنگ از قیافه دلارا کثافت میباره از اپیکور

  متن آهنگ از قیافه دلارا کثافت میباره از اپیکور

  آ واو میــــره بالا هی آمــــپـــر اینــا پشـت هم هی باز ضر 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 آره ما وســـط تهرانـیــــم بگــو چی میـگه ایـــن ترلـــامــــپ ه میــره بالــا هی آمـپـر 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 اینــا پشــــت هم هی باز ضر آره ما وســط تهــــرانـیــم توپ تکــونــمون نمیـده چی میگـــه ترلــامـپه…

 • متن آهنگ میخوام اینارو بفهمی بشی یکی شبیه من از اپیکور

  متن آهنگ میخوام اینارو بفهمی بشی یکی شبیه من از اپیکور

  [ورس یکــ] پات بالـاخـره شد دیــــگــه سســـت دیـــدی از هرکـی خوردی جلـوســـت پی چی داشــی ببـره پشـــمـــه ^^^^^^^ ایـــنــجا کسـایـــیــن که جلـــوشــون گرگ میــــشـه بز هر بار گفـــتــــی بایـد بد باشــــی وقـــتــــی دیــدی دورت شده هرچــــی آدم هســت لشـــی میـــشـــینی با خودت میگـــی فردا…

 • متن آهنگ پات بالاخره شد دیگه سست از اپیکور

  متن آهنگ پات بالاخره شد دیگه سست از اپیکور

  [ورس یکــــ] پات بالـاخـره شد دیــــگـــه سســـت دیـــدی از هرکــی خوردی جلـوســـت پی چی داشی ببــــره پشمـــه 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 ایـنجــا کســـایـــیــن که جلـوشـــون گرگ میـشه بز هر بار گفـــتی بایـــد بد باشــی وقــــتـــی دیدی دورت شده هرچی آدم هســت لشــــی میشـیــــنـی با خودت میـگــی فردا…

دکمه بازگشت به بالا